Realizacja zadań związanych z profilaktyką i promocją działań, związanych z zapobieganiem skutkom  chorób cywilizacyjnych- to główny cel konkursu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie. Konkurs ma wyłonić organizację, która przedstawi najbardziej atrakcyjny program przedsięwzięć edukacyjnych i profilaktycznych, podnoszących świadomość mieszkańców w tym zakresie. Na realizację projektu  przewidziano kwotę 5 tys. zł.

Konkurs, którego celem będzie wybór najlepszej oferty promocji zdrowia, ogłoszono na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Organizacja przystępując do konkursu może złożyć jedną ofertę. Realizację przedsięwzięcia o charakterze promocji oraz edukacji prozdrowotnej mieszkańców, przewidziano od chwili podpisania umowy do końca listopada 2020 r.

Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego mogą składać swoje oferty w zamkniętej  kopercie z dopiskiem: „Konkurs- ochrona i promocja zdrowia- choroby cywilizacyjne” do dnia 20 lipca 2020 r., do godz. 16.00. Ofertę można przysłać również pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Stargardzie, ul. Skarbowa 1. 73- 110 Stargard.  W tym przypadku decyduje data stempla pocztowego.

Oceny nadesłanych ofert dokona pod względem merytorycznym Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu, który także podejmie decyzję o przyznaniu dotacji wybranej organizacji, kierując się rekomendacją komisji.  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu podana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej powiatu.

Zainteresowani konkursem więcej informacji mogą zasięgnąć bezpośrednio w Biurze Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego, w godzinach pracy urzędu. Starosta Stargardzki zachęca organizacje do składania własnych propozycji konkursowych w zakresie profilaktyki oraz przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.  Szczegóły- w podanym niżej załączniku.

 

/pliki/powiatstargardzki/pliki/Og%C5%82oszenie%20promocja%20zdrowia.pdf