Przedsiębiorcy i ekonomiści obawiając się negatywnego wpływu pandemii na rynek pracy snuli różne scenariusze. Przeważały obawy przed gwałtownym załamaniem gospodarki dotkniętej skutkami lockdownu, trwającego od  połowy marca do pierwszych dni maja. Z danych, które dotyczą oficjalnie potwierdzonej liczby bezrobotnych widać jednak pozytywny wpływ rozwiązań,  jakie wprowadzono w ramach przepisów tarczy antykryzysowej, czyli  ustawy o  przeciwdziałaniu gospodarczym skutkom COVID- 19.

Od marca do czerwca Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie notował zwiększającą się liczbę bezrobotnych, średnio o 70 osób miesięcznie. Na koniec marca 2020 r.  w ewidencji pozostawało 2907 osób, na koniec czerwca 2020 r.- 3137 osób, ale według stanu na koniec lipca 2020 r., liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 3128 osób – czyli o dziewięć mniej w porównaniu ze stanem z miesiąca poprzedzającego. Od pierwszych dni po wprowadzeniu rozwiązań mających chronić miejsca pracy i wspomóc przedsiębiorców, urząd pośredniczy również w przekazywaniu finansowego wsparcia przewidzianego w przepisach tarczy.

Pakiet rozwiązań przyjętych w ustawie o przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków COVID- 19, obejmuje wsparcie w formie jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów bieżącej działalności mikroprzedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Powiatowy Urząd Pracy przyjął ogółem 5753  wnioski o pożyczkę, rozpatrując pozytywnie 5177 z nich. Firmom wypłacono w ramach zawartych umów łączną kwotę ponad 25,8 mln zł tytułem udzielonej pożyczki, która może zostać umorzona po spełnieniu określonych warunków przewidzianych w ustawie.

Zgłaszający się do Powiatowego Urzędu Pracy przedsiębiorcy, korzystają również z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne, wypłacanego w sytuacji spadku obrotów gospodarczych wywołanego skutkami pandemii.  Spośród 381 wniosków o wsparcie  z tego tytułu, pozytywnie zweryfikowano 245, przyznając dofinansowanie na kwotę ponad 6,4 mln zł dla 1658 pracowników.

Wsparciem finansowym w ramach tarczy, Powiatowy Urząd Pracy objął także samozatrudnionych. Spośród 735 złożonych przez nich wniosków, pozytywnie rozpatrzono 628, wypłacając właścicielom jednoosobowych firm łącznie ok. 3,3 mln zł.

Z nowych rozwiązań wprowadzonych w tarczy antykryzysowej korzystają również organizacje pozarządowe, które mogą występować o pokrycie części kosztów utrzymania stanowisk pracy. Urząd przy Pierwszej Brygady rozpatruje obecnie 4  wnioski o przyznanie dofinansowania w takiej formie, dla 150 pracowników zatrudnionych w organizacjach pożytku publicznego.

Wszystkie instrumenty wsparcia ujęte w tarczy antykryzysowej są nadal dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy dla właścicieli firm, mikroprzedsiębiorców i organizacji. Przyznane dofinansowanie łagodzi poczucie stanu niepewności wśród pracowników firm  w powiecie i regionie, dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii.