Unijne dofinansowanie na zakup laptopów dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej i rodzinnej  pieczy zastępczej otrzyma Powiat Stargardzki za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, który realizuje projekt wspólnie  z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu  jest wsparcie podopiecznych, doświadczonych skutkami pandemii COVID- 19. Przyznane dofinansowanie umożliwi kupno 120 szt. laptopów, drukarek i słuchawek bezprzewodowych, z których część trafi do pięciu placówek, a pozostałe do rodzin zastępczych  działających w powiecie stargardzkim.

Dofinansowanie na zakup sprzętu Powiat Stargardzki otrzymał z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie lat 2014- 2020. Unijne dotacje  podzieliło  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Powiaty i gminy w regionach dofinansowanie otrzymują za pośrednictwem wojewodów, w myśl umowy partnerskiej zawartej z resortem rodziny.

Dedykowane potencjalnym dostawcom zaproszenie do składania ofert, Powiat Stargardzki zamieścił w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyznaczony termin jest krótki- mija w samo południe, w poniedziałek 10. sierpnia 2020 r. Zamówienie podzielono na cztery części- po 30 szt. laptopów każda. Wymagany jest sprzęt z zainstalowanym oprogramowaniem, systemem operacyjnym i pakietem biurowym. Termin realizacji dostawy wyznaczono na 28. sierpnia 2020 r.

Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego  realizowane jest  w trybie Prawa zamówień publicznych, jednak z uwzględnieniem przepisów marcowej ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapobiegających i przeciwdziałających skutkom COVID- 19. Przepisy specustawy covidowej upraszczają znacznie  przyjęte procedury zamówienia. Jednym z głównych kryteriów wyboru dostawcy pozostaje cena oraz gwarancja, jaką objęty zostanie sprzęt.

Przyznana dotacja pochodzi z dwóch źródeł: funduszy unijnych oraz krajowych środków własnych. Celem programu jest zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków trwającej pandemii, jakich doświadczają dzieci przebywający w pieczy zastępczej. Ma ono wzmocnić placówki opiekuńczo- wychowawcze, rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze. Dofinansowanie, które otrzymał Powiat Stargardzki zapewni podopiecznym nowy sprzęt, pomocny m.in. w  nauce zdalnej. Obejmuje również pokrycie kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej- przyłbic, maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych, niezbędnych także na co dzień we wszystkich placówkach rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.