Po wieloletnich staraniach Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa podpisało umowę dzierżawy dawnej kolejki, z zarządzającym jej majątkiem Zespołem Szkół Nr 1. Tym samym możliwa stała się statutowa działalność Towarzystwa, które zabiegało o ochronę i opiekę nad tym, co jeszcze zostało ze stargardzkiej kolei wąskotorowej, nieczynnej od 2001 r. Majątek dawnej Kolei Dojazdowej został przekazany przez PKP S.A. Powiatowi Stargardzkiemu. W imieniu powiatu zarządza nim ZS 1. Formalne sfinalizowanie umowy dzierżawy kolejki nastąpiło w obecności Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej.

Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa chce przede wszystkim  uruchomić oraz utrzymać turystyczny ruch drezynowy na odcinkach, które technicznie nadają się jeszcze do wykorzystania. Zamierza też uchronić przed dalszą dewastacją i zniszczeniem kolejkę, wpisaną oficjalnie do rejestru zabytków.

Zgodnie z  umową Towarzystwo przejmuje w dzierżawę  działki, po których przebiega dawny szlak wąskotorowy w terminie od 1 listopada tego roku do 31 października 2025 r.,  wnosząc symboliczną opłatę dzierżawy rocznej, ustaloną na kwotę 120 zł brutto. Przez ten czas miłośnicy kolei zobowiązali się do uruchomienia trasy turystyczno- edukacyjno- rekreacyjnej na części zachowanych odcinków kolejki. Chodzi głównie o trasę ze Stargardu do Małkocina, która ocalała jeszcze przed dewastacją, kradzieżami czy zniszczeniem. Towarzystwo Stargardzka Kolej Dojazdowa deklaruje także podjęcie starań, której celem ma być adaptacja dawnego budynku stacji do funkcji edukacyjno- muzealnych.

Prezes Towarzystwa Krzysztof Skrzypczyk, który podpisał się pod umową dzierżawy, wielokrotnie deklarował, że lokalna organizacja zrzeszająca pasjonatów zabytków kolejnictwa, zamierza metodą małych kroków reaktywować ocalałą część wąskotorówki, zaczynając od drezyn. Organizacja zamierza też sięgać po mechanizmy finansowego wsparcia z zewnętrznych źródeł. Dotychczas było to niemożliwe. Podpisana umowa dzierżawy majątku dawnej kolejki diametralnie zmienia sytuację, stanowiąc formalna podstawę do ubiegania się o dotacje- także z funduszy unijnych.

Umowa zawarta z ZS 1, w obecności Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej oraz Ireny Agaty Łuckiej- Członka Zarządu Powiatu,  otwiera więc nowy rozdział w działalności stowarzyszenia, które wystąpiło z apelem o ratowanie dawnej kolejki podczas sesji Rady Powiatu Stargardzkiego 29 lutego. Zapowiedziano wtedy przyspieszenie działań w sprawie uregulowania zasad współpracy powiatowego samorządu z Towarzystwem Stargardzka Kolej Dojazdowa. Przybrała ona konkretny kształt, podpisanej właśnie umowy dzierżawy części majątku kolejki.

Zawarciu umowy podpisanej przez Tomasza Korytkowskiego, Dyrektora ZS 1, oraz Krzysztofa Skrzypczyka, prezesa Towarzystwa razem z wiceprezesem Wojciechem Ostrowskim, nie towarzyszyła szczególna oprawa. Plany w tym względzie pokrzyżowały obowiązujące obostrzenia stanu epidemii. Nie to jest jednak ważne. Najistotniejszą pozostaje podstawa, którą zyskali pasjonaci kolei, mający teraz blisko pięć lat na realizację swojego rozkładu jazdy…