Dokument o współpracy  powiatu przy realizacji wybranych przedsięwzięć, zgłoszonych przez  stowarzyszeniami oraz organizacjami pozarządowymi w nowym roku, zostanie przedstawiony radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu Stargardzkiego. Jego przyjęcie poprzedziły konsultacje, prowadzone na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

Konsultacje nad programem współpracy w 2021 r. zakończyły się przyjęciem stanowiska przez Zarząd Powiatu, w którym wskazano przedsięwzięcia, zgłoszone w sumie przez trzy organizacje.

Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie” z Morzycy w gminie Dolice, zgłosiło się z wnioskiem o przekazanie organizacji środków ochrony osobistej, niezbędnej w dobie pandemii COVID- 19. Powiat Stargardzki zadeklarował, że przy realizacji zadań publicznych w 2021 r., zarówno w trybie otwartych konkursów ofert, jak i małych grantów czy innych form wsparcia, uwzględniane będzie niezbędne zabezpieczenie organizacji pozarządowych w środki ochrony. Usankcjonuje to wprowadzony zapis do programu współpracy, głoszący, że wszystkie formy zadań będą realizowane zgodnie z nałożonymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego wynikającego ze stanu epidemii.

Z kolei Fundacja PANARO Pasja, Nauka Rozwój działająca w Dobrzanach, zgłosiła propozycję wsparcia i tworzenia warunków dla turystyki społecznej. W ocenie władz powiatu, wniosek ten wpisuje się w zakres planowanych działań, których celem jest rozwój turystyki w gminach powiatu. Zaproponowana przez fundację współpraca dotyczy zarówno wsparcia przy organizacji imprez o charakterze turystyczno- krajoznawczym, jak i działań inwestycyjnych oraz promocyjnych związanych z turystyką w powiecie.

Natomiast Stowarzyszenie „Kasztanowy Zakątek” ze Stargardu zaproponowało formalnie szereg działań, mieszczących się w zakresie realizowanych przez powiat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Odpowiadając stowarzyszeniu Zarząd Powiatu deklaruje otwartość na składane w tej kwestii projekty i propozycje, w ramach dostępnych środków będących w jego dyspozycji.

Formy i zakres wsparcia organizacji w 2021 r., zostaną określone i bardziej sprecyzowane w oparciu o dalsze wnioski, składane przez organizacje. Podstawą będzie ramowy   program współpracy  z organizacjami, obowiązujący  już w nowym roku.