Wiosenny wybuch pandemii COVID- 19, oprócz zawieszenia stacjonarnej nauki w szkołach, przeorganizował również pracę Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie. Jednostka podległa Powiatowi Stargardzkiemu zajmuje się szkoleniem i podnoszeniem kwalifikacji kadry pedagogicznej. Razem ze szkołami realizuje także autorskie projekty edukacyjne.

Od połowy marca, wraz z wprowadzeniem pierwszych obostrzeń i zawieszeniem nauki w szkołach, również PODN przeszedł w tryb pracy zdalnej. Nowe warunki funkcjonowania były przede wszystkim wyzwaniem dla doradców metodycznych PODN, którzy wszystkie swoje zadania związane z organizowaniem różnorodnych form doskonalenia kadry pedagogicznej oraz przedsięwzięcia adresowane do uczniów, musieli prowadzić w formie online. Okazało się to tym bardziej trudne, że konsultacje indywidualne z nauczycielami stanowiły dotąd podstawę pracy doradców metodycznych.

Biorąc pod uwagę fakt, że znaczną część swoich działań PODN realizuje w sieci, istotna jest informacja o zmianie adresu strony internetowej ośrodka. Zainteresowani zaplanowanymi programami szkoleń, ofertę  PODN mogą teraz znaleźć na stronie:

http://podnstargard.edupage.org

W nowych warunkach istotne dla nauczycieli z powiatu stargardzkiego okazały się również kursy online, poświęcone technikom pracy zdalnej. W minionym roku szkolnym, który upłynął w cieniu pandemii, przeprowadzono 18 szkoleń i kursów dla nauczycieli i rad pedagogicznych, przybliżających metody i narzędzia do pracy zdalnej. Skorzystało z nich w sumie 615 nauczycieli. Praktyczna wiedza na temat dostępnych narzędzi pracy zdalnej okazała się przydatna w chwili ponownego zawieszenia stacjonarnej nauki w szkołach.

Wzrosło również znacznie zainteresowanie platformą www.doskonaleniewsieci.pl Doradcy za jej pośrednictwem umieszczają materiały dydaktyczne, prezentacje, filmy oraz informacje o przydatnych aplikacjach w nauce zdalnej.

Mimo wprowadzonych obostrzeń stanu epidemii PODN zorganizował- lecz w nieco innej, bardziej kameralnej formie- swoje autorskie przedsięwzięcia, takie jak m.in. „Spotkania z Edukacją” czy Powiatowy Konkurs dla młodych twórców komiksu, poprzedzony warsztatami dla uczniów i nauczycieli.

Ośrodek realizuje także projekt „Zachodniopomorska Szkoła Ćwiczeń”, w partnerstwie z Powiatem Stargardzkim, Miastem Szczecin i Uniwersytetem Szczecińskim. W porozumieniu z Koszalińską Wyższą Szkołą Humanistyczną zapewnia także możliwość studiów podyplomowych dla nauczycieli.

Doceniając skalę i zakres działalności,  po analizie pracy ośrodka Komisja Akredytacyjna przy Zachodniopomorskim  Kuratorze  Oświaty potwierdziła, że placówka spełniła potwierdzone prawem wymagania, przyznając jej akredytację na kolejne pięć lat funkcjonowania.