Rok 2020 przejdzie do historii jako czas pandemii, która wybuchając nagle i nieoczekiwanie, postawiła przed nami zupełnie nowe wyzwania. W dynamicznych, a czasem  nieprzewidywalnych  warunkach, Powiat Stargardzki zrealizował jednak planowane wcześniej projekty i zamierzenia, jednocześnie dokładając wszelkich starań o zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców.

Od początku wybuchu pandemii, kluczową rolę na pierwszej linii frontu walki z wirusem odegrał szpital w Stargardzie, podległy bezpośrednio Powiatowi Stargardzkiemu. Na szpitalnych oddziałach funkcjonujących w trybie ostrym, zostały wydzielone tzw. łózka covidowe dla pacjentów wymagających hospitalizacji. W ramach wsparcia i przeciwdziałania skutkom COVID- 19, z powiatowego budżetu przekazano  szpitalowi 170 tys. zł. Dotacja pozwoliła na zakup niezbędnego sprzętu i środków ochrony sanitarno- epidemiologicznej. Kolejne 160 tys. zł Powiat Stargardzki przekazał na kupno sprzętu medycznego: łóżek porodowych, aparatu do elektroterapii i ultradźwięków, a także wózków reanimacyjnych i myjni endoskopowej.

Oświata w trybie zdalnym i przesunięte terminy matur

Kolejnym największym wyzwaniem dla Powiatu Stargardzkiego okazało się funkcjonowanie oświaty, przede wszystkim zaś organizacja zdalnego nauczania.

Należało niemal „z marszu” wprowadzić nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Powiat Stargardzki aplikował również o dofinansowanie z programów pomocowych  dla placówek oświatowych i uczniów, zmuszonych do przejścia na tryb nauki zdalnej.

Dzięki aktywności w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy zewnętrznych, powiatowy samorząd otrzymał blisko 100 tys. zł wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod nazwą: „Zdalna Szkoła - Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Dotacja z rządowego programu pozwoliła na kupno 33 laptopów oraz dwóch tabletów dla uczniów i nauczycieli. Powiat aplikował również o finansowe wsparcie do samorządu województwa,  otrzymując z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotę  480 tys. zł- tym razem w ramach programu „Pomorze Zachodnie- Bezpieczna Edukacja”.

Przyjęty w szkołach nowy system funkcjonowania, w połączeniu z wprowadzonym reżimem bezpieczeństwa pozwolił na przeprowadzenie egzaminów dojrzałości- po bezprecedensowej decyzji Ministra Edukacji o przesunięciu ich terminu.

Miniony rok, mimo trudności nie zakłócił natomiast przebiegu prac remontowych w przyszłej siedzibie Zespołu Szkół Budowlano- Technicznych. Do budynku przy ul. Ceglanej zajmowanej dotychczas przez Gimnazjum Gminy Stargard, wracają uczniowie „Budowlanki”, którzy wyremontowali pomieszczenia we własnym zakresie. Remont prowadzą nauczyciele zawodu oraz w ramach praktyk- uczniowie III klas technikum o kierunkach budowlanych. Koszt prac w minionym roku wyniósł 350 tys. zł. Remont rozpoczęty dwa lata wcześniej, a trwający z przerwami przez cały ubiegły rok, pozwolił na częściową już przeprowadzkę do pomieszczeń „Budowlanki”- pod nowym adresem przy Ceglanej od lutego 2021 r.

Nowy rozdział rozpoczęło również Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Pierwszej Brygady, otrzymując grant w wysokości 10 tys. dolarów, przekazanych przez Fundację Gena Haasa, we współpracy z Haas Automation i Amerykańskim Instytutem Obróbki Metali. Centrum Kształcenia Zawodowego z pracownią obrabiarek CNC znalazło się tym samym w czołówce ośrodków edukacji technicznej, wspieranych przez globalny koncern, specjalizujący się w produkcji urządzeń najnowszej generacji, tworzących współczesne linie przemysłowe.

Natomiast pozyskane przez Powiat dotacje z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych o wartości ponad 3 mln zł,  umożliwią  dofinansowanie pozwoli też na przebudowę boisk przy I i II Liceum Ogólnokształcącym.

Podejmując starania o finansowe wsparcie z rządowych funduszy, Powiat Stargardzki złożył ogółem siedem projektów w ramach kolejnego, jesiennego naboru. Spośród nich zdecydowano o dofinansowaniu remontu pomieszczeń łazienki i kuchni w bursie szkolnej, przyznając na ten cel 368 tys. zł, przy wkładzie własnym z powiatowego budżetu o wartości 92 tys. zł.

 

Wychowankowie pieczy zastępczej w nowej sytuacji

Miniony rok okazał się równie trudny dla rodzin i wychowanków  pozostających w pieczy zastępczej. Z myślą o ich potrzebach Powiat Stargardzki ubiegał się  o kolejne dofinansowanie z RPO Województwa Zachodniopomorskiego. Otrzymana kwota  o wartości ponad 600 tys. zł pozwoliła na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19”.

W ramach programu, do dzieci pozostających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych trafiły 122 laptopy, 3 tablety oraz 240 urządzeń audiowizualnych. Przekazano również 8 lamp bakteriobójczych oraz środki ochrony osobistej. Podziałem i rozdysponowaniem sprzętu zajęło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.

Ze wsparcia skorzystało ogółem 179 rodzin zastępczych i 5 placówek opiekuńczo- wychowawczym.  Sprzętu i środki sanitarnych dotarły do rodzin i wychowanków za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.

Kolejnym udanym projektem w sferze polityki społecznej okazała się wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, otwarta staraniem powiatowego samorządu w ośrodku przy ul. Staszica. Działając od 6 lipca, udostępnia sprzęt rehabilitacyjny osobom, które ze względu na stan i niepełnosprawność wymagają tej formy wsparcia.

Warto odnotować również utworzenie Regionalnego Pogotowia Kryzysowego. Uwieńczeniem starań Powiatu Stargardzkiego o dofinansowanie tego projektu okazała się kwota  blisko 4 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa. Centrum Kryzysowe rozpocznie działalność w pomieszczeniach dawnego Zespołu Szkół Budowlano- Technicznych. Rodziny w trudnej sytuacji życiowej będą mogły tu liczyć na pomoc i wsparcie. Placówka zajmie się m.in. terapią indywidualną i grupową, wizytami środowiskowymi oraz poradnictwem prawnym. To kolejny przykład realizowanej przez Powiat Stargardzki polityki społecznej, której celem jest ochrona rodzin zagrożonych najbardziej przemocą i wykluczeniem.

Powiatowe inwestycje w infrastrukturę- zrealizowane

Kolejne miesiące 2020 r. upływały również pod znakiem  zaplanowanych i zrealizowanych przez Powiat Stargardzki inwestycji w infrastrukturę. W całym ubiegłym roku wartość inwestycji związanych z przebudową odcinków dróg powiatowych, wyniosła ponad 11 mln zł. Z tej kwoty znaczną jej część zdołano pozyskać z funduszy zewnętrznych, przekazując także kwotę  3 mln zł w charakterze wkładu własnego z budżetu powiatu.

Powiat Stargardzki składał wnioski oraz pozyskiwał dotacje  z obu rządowych funduszy-  Dróg Samorządowych i Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Przyznane dzięki temu dofinansowanie umożliwiło  przebudowę  dróg powiatowych na odcinkach: Słodkowo- Suchań. Zrealizowano również II etap modernizacji ulicy Stargardzkiej w Marianowie. Powiat Stargardzki  przebudował również ulice Pierwszej Brygady i M. Konopnickiej w Stargardzie. Inwestycja o wartości ponad 1,2 mln zł, została przy tym w całości sfinansowana z powiatowego budżetu, przyczyniając się do usprawnienia ruchu tranzytowego w stargardzkim Śródmieściu.

Lista zrealizowanych przez Powiat inwestycji prezentuje się następująco:

1. Przebudowa drogi Wiechowo – Sulino – Słodkowo – Suchań, na odcinku od Słodkowa do Suchania

Wartość zadania to 3 mln zł., w tym dofinansowanie  z Funduszu Dróg Samorządowych -  blisko 2 mln 381 tys. zł oraz pomoc finansowa Gminy Suchań- 300 tys. zł

 

2. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie - etap II.

Koszt realizacji prac to blisko 2 mln zł.  w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych -  977 tys. zł oraz pomoc finansowa Gminy Marianowo  300 tys. zł

 

3. Przebudowa ul. Pierwszej Brygady i ul. Marii Konopnickiej w Stargardzie.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 1 mln 280 tys. zł.,  w całości zrealizowana ze środków własnych powiatu.

 

4. Przejście przez miejscowość Sowno.

Koszt prac to 745 tys. zł., przy współudziale Gminy Stargard 300 tys.

 

5. Wykonanie chodnika wraz z wyniesionym przejściem w ciągu ul. Szczecińskiej w Kobylance.

Wartość realizacji prac 112 tys. zł w całości zrealizowana przez  Powiat Stargardzki.

 

Projekty w trakcie realizacji:

Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł., w tym pozyskane przez gminny samorząd  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - ponad 2 mln 400 tys. zł, przy współudziale Gminy Stara Dąbrowa 820 tys. zł.  Finansowe wsparcie udzielone przez Powiat Stargardzki wynosi  110 tys. zł w 2020 i 710 tys. zł w 2021 r.

 

 „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich”. W 2020 r. wykonany został III etap prac na terenie powiatu na odcinku Storkowo-Ginawa sfinansowany z budżetu samorządu w kwocie 175 tys. zł.

 

Wparcie dla przedsiębiorców na powiatowym rynku pracy

Rok 2020 okazał się równie trudny dla gospodarki oraz rynku pracy. Branża handlowa oraz mały i średni biznes, dotkliwie odczuły skutki kolejnych lockdownów. Wsparciem okazały się dla nich programy pomocowe, realizowane za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. W ramach likwidacji lub łagodzenia gospodarczych skutków COVID- 19, udzielono pożyczek dla mikroprzedsiębiorców i wsparcia finansowego prowadzącym biznes. Przedsiębiorcy zarejestrowani na terenie powiatu, w ramach dofinansowania wynagrodzeń pracowników otrzymali łącznie 38 mln zł.

 

Powiatowy Urząd Pracy,  przez cały miniony rok pośredniczył aktywnie w przekazywaniu finansowej pomocy przedsiębiorcom. O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubiegało się łącznie 467 firm. Otrzymały one wsparcie w łącznej kwocie ponad 8,2 mln zł. Złożono także 942 wnioski o dofinansowanie części kosztów prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu Powiatowy Urząd Pracy wypłacił ok. 4,4 mln zł. Z kolei łączna suma pożyczek na pokrycie kosztów bieżącej działalności firm przekroczyła 26,6 mln zł, wypłaconych po złożeniu blisko 6 tys. wniosków.

Urząd Pracy zadbał też o realizację programów aktywizacji zawodowej. Kwota 1,8 mln zł została przeznaczona na utworzenie nowych miejsc pracy oraz jednorazowe dofinansowanie, umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mimo trudności związanych z obostrzeniami reżimu sanitarnego, na staże, szkolenia oraz prace interwencyjne i roboty publiczne skierowano ogółem 320 osób.

W rozpoczętym właśnie roku mieszkańców powiatu nadal dotykają konsekwencje wydarzeń z ostatnich miesięcy. Jednak doświadczenie uzyskane w praktyce pozwala na ostrożny optymizm, poparty nowymi planami jakie Powiat Stargardzki zamierza zrealizować, kierując się dobrem i bezpieczeństwem lokalnej wspólnoty samorządowej.

 

Tekst zilustrowany herbem Powiatu Stargardzkiego