Od stycznia 2020 roku, Zespół Szkół nr 2 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Konkurencyjni Zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie”. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej.

To projekt o wartości prawie miliona trzystu tysięcy złotych współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.W projekcie uczestniczy 130 osób zrekrutowanych spośród uczniów Zespołu Szkół nr 2 kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarz i technik handlowiec. W okresie od marca do kwietnia 2021 r. zdalnie i stacjonarnie odbywały się kursy adresowane przede wszystkim do uczniów klas czwartych.

Logistycy ukończyli kursy:

Ø  Nowoczesne rozwiązania logistyczne sprzyjające rozwojowi miast

Ø  Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.

Uczniowie przystąpili do egzaminu dozorowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Szczecinie, a po jego zdaniu uzyskali zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi ww. wózków.

Grupa ekonomistów ukończyła kursy:

- ECDL i uzyskała międzynarodowy certyfikat wystawiony przez Fundację Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych,

- Obsługa programu Płatnik,

- Akademia Młodego Księgowego z programem Rewizor GT.                          

Grupa hotelarzy ukończyła:

-  zewnętrzne certyfikowane szkolenie z zakresu barmana I stopnia.  Uczestnicy szkolenia zdali egzamin i uzyskali certyfikaty poświadczające nabycie umiejętności z zakresu obsługi barmańskiej,

- kurs: Tworzenie programów imprez turystycznych. 

Grupa informatyków ukończyła kursy:

- „MTA” z zakresu podstawowych koncepcji technologicznych w dziedzinie infrastruktury IT, projektowania baz danych i tworzenia oprogramowania. Uczniowie zdali egzamin i uzyskali międzynarodowy certyfikat wystawiony przez Autoryzowany Ośrodek Egzaminacyjny Certiport,

- „CISCO” oraz Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi
i bazami danych.

Grupa handlowców ukończyła kurs: Nowoczesne techniki sprzedaży i będzie realizowała kurs obsługi kas fiskalnych. Celem każdego kursu było podniesienie poziomu dostosowania kompetencji zawodowych uczniów do wymogów rynku pracy i zwiększenie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 – Pan Marcin Przepióra - wręczył uczniom zaświadczenia i certyfikaty oraz pogratulował pozytywnych wyników uzyskanych podczas egzaminów zewnętrznych. Realizacja tak ważnego projektu jest dowodem na to, że na terenie powiatu stargardzkiego podejmowane są wartościowe inwestycje w edukację młodzieży.