Informujemy, iż zgodnie z art.13a ust1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystane do celów statystycznych, które poza dostarczeniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace związane z realizację tego przedsięwzięcia są wykonane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym Ministerstwo Klimatu i Środowiska prosi o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, zatwierdzonej przez Ministra Środowiska  w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.