Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2021 r. w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945).

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie kandydatów, w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 18 października 2021 roku. Wypełnioną ankietę można złożyć w następujący sposób:

 1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, ul. Skarbowa 1 (kancelaria urzędu parter budynku),
 2. wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Polityki Społecznej ul. Skarbowa 1,
  73-110  Stargard z dopiskiem „Komisja Konkursowa - nieodpłatna pomoc prawna na 2022.” (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego),
 3. przesłać pocztą elektroniczną, wypełniony i zeskanowany oryginał formularza zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, na adres: stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl wpisując w tytule „Komisja Konkursowa  – nieodpłatna pomoc prawna na 2022. ”

 

W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu Stargardzkiego kierując się zakresem prowadzonej przez organizację działalności oraz umiejętnościami i kwalifikacjami zgłoszonego kandydata.

 

            W wypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panią Izabelą Kowalską tel. 91 48 04 923.

           

 

 

 

 

 

 

 

Formularz w załączeniu:

 

Formularz zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji Konkursowej

w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Dane dotyczące kandydata na członka komisji

 

1.

Imię i nazwisko członka Komisji

 

 

2.

Telefon kontaktowy , e- mail

 

 

3.

Nazwa organizacji/ podmiotu oraz nr KRS

 

 

4.

 

Zakres prowadzonej działalności przez organizację

 

5.

Funkcja w organizacji

 

 

6*

 

Potwierdzenie zgłoszenia przez organizację

Podpis i pieczęcie Zarządu

 

 

           

*- potwierdzenia zgłoszenia dokonuje uprawniony przedstawiciel zarządu organizacji.

Oświadczenie kandydata:

 

 1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie w 2021 r. w skład Komisji konkursowej w celu oceny ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz edukacji prawnej na rok 2022,
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) w związku z powołaniem Komisji konkursowej
  .
 3. Zgłoszenie kandydata wymaga podpisana oświadczenia w zakresie RODO, odmowa podania niezbędnych danych w karcie zgłoszenia jest równoznaczna brakiem możliwości kandydowania do składu Komisji konkursowej.

 

                                                                  

   .............................................................

                                                                                              Podpis kandydata na Członka Komisji

 

 

Stargard, dn. …………………………….

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  wyłonienia kandydatów organizacji pozarządowych do składu Komisji konkursowej w celu oceny ofert w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 2020, (zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

Zostałem poinformowany, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
 2. Inspektor  ochrony danych osobowych  dostępny jest pod adr. e-mail  iod@powiatstargardzki.pl  

oraz nr  tel.: 91 834-02-83.

 1. dane osobowe będą przetwarzane w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert
  w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 2022 r.,
 2. podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są:
 1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie   

obywatelskim oraz edukacji prawnej,

 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa oraz ogłoszeniem i uchwałą,

 1. dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa oraz uchwały Nr XXII/300/20 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
 2. dane osobowe  będą przechowywane przez okres  zgodny z  instrukcją kancelaryjną
  i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 3. mam prawo w każdym momencie wystąpić do Administratora Danych o ich sprostowanie
  usunięcie i ograniczenie przetwarzania,
 4. mam prawo w każdym momencie wystąpić do Administratora Danych do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także prawo do ich przenoszenia,
 5. mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. Starostwo Powiatowe w Stargardzie  nie przewiduje wykorzystania moich danych  w celach innych niż w związku z wyłonieniem składu komisji konkursowej.

 

 

         ……………………….………………….……………

podpis osoby wyrażającej zgodę