Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie ogłasza piętnastą edycję POWIATOWEGO KONKURSU na KOMIKS - pod patronatem Starosty Stargardzkiego.

ORGANIZATOR I CELE

 1. Organizatorem konkursu jest PODN w Stargardzie.
 2. Patronat Honorowy nad konkursem objął Starosta Stargardzki.
 3. Konkurs ma zasięg powiatowy, jest  cykliczny, odbywa się raz w roku.
 4. W edycji piętnastej głównym założeniem  jest stworzenie komiksu pt. „Stargard miastem przyszłości”.

Celem konkursu jest:

  • propagowanie wśród dzieci i młodzieży działań, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat  miasta,
  • przedstawienie wizji miasta Stargard w przyszłości,
  • promowanie walorów miasta Stargard i kształtowanie jego pozytywnego wizerunku,
  • popularyzowanie komiksu,
  • rozwijanie twórczego myślenia,
  • doskonalenie umiejętności plastyczno-językowych,
  • wymiana doświadczeń literacko - plastycznych między uczniami różnych typów  szkół.

UCZESTNICY

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
  • uczniów szkół podstawowych (IV – VIII),
  • uczniów szkół ponadpodstawowych.

ZASADY KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie krótkiego komiksu przedstawiającego wizję miasta Stargard w przyszłości z uwzględnieniem elementów, które autor komiksu chciałby żeby pojawiły się w przyszłości, jak na przykład miejsca rozrywki, parki, budynki, mała architektura czy obiekty sportowe.
 2. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa oraz inne techniki czytelne plastycznie.
 3. Praca powinna być jednostronna, wykonana na planszy o formacie nieprzekraczającym 100 x 70cm.
 4. W nagłówku komiksu należy umieścić tytuł komiksu.
 5. Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane:
  imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, klasa i telefon kontaktowy.
 6. Przesłana praca winna  stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział
  w konkursie, wcześniej niepublikowaną.
  W tej edycji konkursu dopuszcza się  wykonanie pracy zespołowej, pod warunkiem, że stosowane będą techniki cyfrowe.
 7. Jury konkursowe przy ocenie prac kierować się będzie następującymi kryteriami: wartość plastyczna, poprawność językowa dialogów, ciekawe rozwinięcie tematu, indywidualny charakter pracy i ogólny wyraz artystyczny, oryginalność własnej interpretacji tematu. 
 8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę, która pozostaje
  w dyspozycji organizatora i nie będzie odsyłana.

CZAS REALIZACJI

 1. Prace należy dostarczyć pod adres: Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie (czytelnia multimedialna, sala 39), Park 3 Maja 2, 73-110 Stargard, z dopiskiem „Konkurs na komiks”)  do 10 grudnia 2021 r.
 2. Zwycięzcy zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystość wręczenia nagród  w styczniu 2022 r.
 3. Wszelkich informacji o organizacji konkursu udziela doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych Irena Zalewska, tel. 504 087 695

NAGRODY

 1. Prace  konkursowe będzie oceniać  powołana przez organizatorów Komisja
  w dwóch kategoriach:
  • uczniów  szkół podstawowych (IV – VIII),
  • uczniów szkół ponadpodstawowych.
 1. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Nadesłane prace  wykorzystane będą na wystawie pokonkursowej, która zostanie zaprezentowana w Starostwie Powiatowym w Stargardzie a jej otwarcie nastąpi w styczniu 2022 r.   

    

Dyrektor PODN Jadwiga Roszak                           

Koordynator konkursu  Irena Zalewska