Inwestycje, kultura, oświata, sprawy społeczne - zapraszamy do oglądania !

Podsumowanie 2021 roku – najważniejsze inwestycje oraz przedsięwzięcia
Powiatu Stargardzkiego

 

  1. Inwestycje

W 2021 roku wartość zadań w zakresie infrastruktury drogowej w powiecie stargardzkim wyniosła blisko 16 mln zł. Duża część tych pieniędzy to środki zewnętrzne, a przeszło 7 mln zł. pochodzi na ten cel z budżetu samorządu.

 

Największe inwestycje:

ujęcia filmowe dróg/mamy

1. Przebudowa drogi w Kunowie

Wartość inwestycji to ponad 9 mln 200 tys, zł., w tym dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  blisko 4 mln 500  tys. zł oraz pomoc finansowa Gminy Kobylanka w wysokości 450 tys. zł.

 

2. Modernizacja ul. Generała Władysława Andersa w Stargardzie

Koszt realizacji prac to ponad 742 tys. zł przy współudziale Gminy Miasto Stargard w wysokości 375 tys. zł. Prace będą kontynuowane w 2022 roku.

 

3. Modernizacja ul. Generała Władysława Sikorskiego w Stargardzie

Na realizację zadania wydatkowano blisko 485 tys. zł przy współudziale Gminy Miasto Stargard 225 tys. zł. Prace będą kontynuowane w 2022 roku.

 

Ujęcia filmowe do nagrania

4. Przebudowa drogi w miejscowości Brudzewice w kierunku Pęzina

Wartość inwestycji to 1 mln 500 tys, zł., w tym dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych -  740  tys. zł oraz pomoc finansowa Gminy Suchań w wysokości 380 tys. zł.

 

5. Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w Strzebielewie

Koszt prac opiewa na kwotę 945 tys. zł.  przy udziale Gminy Dolice w wysokości  600 tys. zł.

 

6. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi na odcinku Morzyca – Dolice

Na realizację zadania wydatkowano blisko 370 tys. zł , pomoc Gminy Dolice to 92 000 zł.

 

7. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa ulicy Szczecińskiej w Stargardzie na odcinku od ulicy Wileńskiej do Placu Zgody” 

Koszt przygotowania opiewał na kwotę blisko 145 tys. zł. i w całości pokryty został z budżetu Powiatu Stargardzkiego. Na wykonanie tego zadania powiat otrzymał 11 mln 400 tys. zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład, a koszt całej inwestycji ma wynieść blisko 12 mln zł.

 

Ujęcia filmowe do nagrania/ https://szczecin.tvp.pl/56111347/powstala-dzieki-rzadowemu-wsparciu-stara-dabrowa-ma-nowa-droge

8. Przebudowa drogi w miejscowości Stara Dąbrowa.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 3 mln 800 tys. zł., w tym dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych - ponad 2 mln 100 tys. zł, przy współudziale Gminy Stara Dąbrowa 812 tys. zł. i budżetu Powiatu 812 tys. zł w latach 2020-2021.  

 

Ujęcia filmowe do nagrania w Klępinie, a drogę w Sownie z drona mamy z ubiegłego roku, resztę darujemy sobie…. Poleci w tle

9. Budowa chodnika w Klępinie przy współpracy z Gminą Stargard; pomoc dla Gminy Dolice na realizację zadania: Przebudowa drogi gminnej Brzezina – Warszyn i Moskorzyn – Żalęcino; dokumentacja projektowa drogi Stargard – Sowno. Na ww. zadania wydatkowano z budżetu Powiatu blisko 420 tys. zł.

 

  1. Zdrowie i sprawy społeczne

 

Nagrać film w inkubatorach

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych realizują projekt społeczny „Rodzina-najlepszą inwestycją”  dofinansowany  z budżetu Unii Europejskiej o wartości ponad 1 mln.  800 tys. zł. W ramach projektu dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej m.in. zakupiono wyposażenie do mieszkań wspomaganych tzw. „Inkubatorów” sprzęt RTV, AGD, meble balkonowe.

 

mamy zdjęcia

2. „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” to kolejny projekt dofinansowany ze środków unii Europejskiej. Celem głównym projektu jest wsparcie rodziny, wzmacnianie jej kompetencji w oparciu o pracę z rodzicami i dziećmi. Wartość projektu to blisko 8 mln 500 tys. zł.

 

mamy zdjęcia

3. Ponad pół miliona wydatkowano na realizację programów „Aktywny Samorząd” i „Wyrównywanie różnic między regionami III” dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwotą ponad 1 mln 600 tys zł. wsparto zadania realizowane w zakresie rehabilitacji społecznej takie jak m.in. likwidacja barier architektonicznych, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, organizację turnusów rehabilitacyjnych. Zrealizowano 764 wnioski.

 

mamy filmik

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie ustaje w poszukiwaniach kandydatów na rodziny zastępcze. W miesiącach maj-czerwiec zorganizowano akcję promującą pieczę zastępczą, zorganizowano festyn dla mieszkańców powiatu stargardzkiego. W październiku rozpoczęły się szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze.

 

ujęcia filmowe do nagrania/pod koniec roku

5. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w 2021 r. otrzymał z budżetu Powiatu Stargardzkiego dotację celową w kwocie 630 tys. zł z przeznaczeniem na zakup kompaktowo-modułowego monitora pacjenta, zestawu endoskopowego i serwera.

 

ujęcia filmowe/mamy

6. W sierpniu Powiat Stargardzki zawarł porozumienie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, dzięki któremu możliwe było uruchomienie punktu pobierania krwi w Stargardzie. Punkt znajduje się przy ul. S. Staszica 16 w budynku B, należącym do kompleksu szpitala rehabilitacyjnego. Do grudnia ponad 800 honorowych dawców oddało 365 litrów krwi.

 

mamy zdjęcia

7. W obszarze zdrowia publicznego Powiat aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, których działalność wspierana jest finansowo i merytorycznie. Organizacje te są cennym partnerem w wykonywaniu wielu zadań publicznych. W 2021 r. Powiat wspólnie zrealizował różnorodne akcje profilaktyczne np. badanie gęstości kości, wzroku, słuchu, astmy, zaćmy, „Cukrzycy mówimy nie”, Dzień serca, festyn trzeźwości, konferencje „Moja depresja” i diabetologiczną. Łącznie z ww. działań skorzystało blisko 800 osób.

 

ujęcia filmowe/mamy

7. Powiat Stargardzki w 2020 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Siedziba Centrum mieści się w budynku przy ul. Składowej 2 A w Stargardzie. Rodziny w trudnej sytuacji życiowej mogą tu liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie, przede wszystkim w zakresie wczesnej interwencji psychologicznej. Placówka zajmuje się terapią indywidualną i grupową, poradnictwem prawnym oraz wizytami środowiskowymi w terenie.
W ramach projektu w 2021 r. zostały zakupione 2 samochody osobowe na potrzeby pracy zespołu mobilnego.

 

  1. Oświata

ujęcia filmowe z zakończenia roku szkolnego/mamy

Ponad 4000 uczniów szkół ponadpodstawowych zakończyło 25 czerwca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Ten rok szkolny był drugim z kolei, w którym edukacja – z uwagi na pandemię koronawirusa – była prowadzona w znacznej mierze w formie zdalnej.

 

ujęcia filmowe i zdjęcia/mamy

1. W Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie odbył się finał Turnieju Wiedzy o Wojsku Polskim „Ekstraklasa Wojskowa”. Trzecie miejsce zajęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego klas o profilu wojskowym, drużyna kadetów w składzie: Gracjan Schabek, Paweł Wiktorowicz, Szymon Paul, którzy pokonali w turnieju blisko 100 szkół.

 

mamy zdjęcia

2. Podczas obchodów Dnia Kadeta – święta ustanowionego przez marszałka Józefa Piłsudskiego – na placu Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie uczniowie II LO, którzy zostali finalistami „Ekstraklasy wojskowej” otrzymali z rąk Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka replikę przedwojennego kadeckiego proporca. Proporzec będzie w ich posiadaniu przez rok, a w następnym roku zostanie przekazany kolejnym laureatom turnieju.

 

ujęcia filmowe do nagrania

         3. 1 września 15 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego rozpoczęło naukę na nowym kierunku,
         w związku z realizacją innowacji pedagogicznej „Program CYBER.MIL z klasą”. Jest to jedyna szkoła      w województwie realizująca program cyberbezpieczeństwa i nowoczesnych technologii         informatycznych. Nowa klasa realizuje zajęcia w pracowni komputerowej  wyposażonej dzięki dotacji      Ministerstwa Obrony Narodowej i Powiatu Stargardzkiego.

 

ujęcia filmowe do nagrania

4. Kolejny nowy kierunek - technik robotyk powstał w Zespole Szkół nr 1 w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Jest to jedyna szkoła ponadpodstawowa w województwie zachodniopomorskim o takim profilu.

 

 

 

mamy zdjęcia

5. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Stargardzie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym organizowanym przez Centralną Bibliotekę Statystyczną w Warszawie. Konkurs zakończył się sukcesem Jakuba Wiśniewskiego, który zajął I miejsce w Polsce.

Jakub Wiśniewski znalazł się także w gronie pięciu zwycięzców ogólnopolskiego konkursu „Logistyczna rozkminka” wyłonionych spośród ponad 300 uczestników tej rywalizacji. Konkurs był zorganizowany przez Akademię Morską w Szczecinie.

 

mamy zdjęcia

6. Kamil Bilski z Zespołu Szkół nr 5 został finalistą prestiżowego kulinarnego konkursu Les Chefs en Or zdobywając uznanie i propozycję stażu w jednej z najlepszych restauracji warszawskich.

 

ujęcie szkoły z zewnątrz/zdjęcia mamy i filmik

7. Zespół Szkół nr 2 realizuje projekt „Konkurencyjni Zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie”. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy. W projekcie uczestniczy 130 uczniów realizując różne kursy i szkolenia. Wartość projektu to blisko 1 mln 300 tys. zł, współfinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.

 

ujęcie filmowe do nagrania

8. „Nowy zawód przepustką do rynku pracy” to projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to ponad 820 tys. zł. Dzięki unijnemu dofinansowaniu utworzona została m.in. nowoczesna pracownia urządzeń 3D. Pracownia ze sprzętem nowej generacji otworzy szereg możliwości nauki zawodu, przygotowując uczniów kompleksowo do wymagań współczesnego rynku pracy.

 

ujęcia filmowe do nagrania

9. O swoją kondycję i sprawność fizyczną będą mogli zadbać uczniowie „Piątki” dzięki plenerowej siłowni, której urządzenia zainstalowano przed budynkiem szkoły. Na zakup i montaż urządzeń siłowni placówka otrzymała dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji PGE, wspierającej przedsięwzięcia związane z promowaniem aktywnego trybu życia.

 

ujęcia filmowe do nagrania/mamy też filmik

10. Od 1 września Szkoła Podstawowa Specjalna przekształciła się w Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa Specjalna i utworzona  nowa Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy NR 1. Powstanie szkoły umożliwiło absolwentom dotychczasowej szkoły podstawowej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej umiarkowanej lub znacznej dalsze kształcenie w naszej szkole. Treści realizowane są w ramach: rękodzielnictwa, gospodarstwa domowego i ogrodnictwa.

 

Najważniejsze zadania inwestycyjne w oświacie to:

ujęcia filmowe/mamy

11. Modernizacja boiska w I Liceum Ogólnokształącym. W ramach inwestycji powstało wielofunkcyjne boisko sportowe z nawierzchni poliuretanowej. Wartość projektu blisko 880 tys. zł
z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

ujęcia filmowe do nagrania

12. Modernizacja boiska w II Liceum Ogólnokształącym. W wyniku przebudowy powstanie nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny o wartości ponad 2 mln. 400 tys. zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

 

ujęcia filmowe do nagrania

13. „Strzelnica w powiecie” to konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej, którego celem jest nie tylko rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce i szkolenie młodzieży, lecz także rozwijanie umiejętności strzeleckich w społeczeństwie. Taki projekt został zrealizowany w II Liceum Ogólnokształcącym. Wartość inwestycji  to 150 tys. zł. Jest to jedyna tego typu strzelnica w powiecie stargardzkim.

 

Zdjęcia mamy, ujęcie filmowe siedziby

14. W 2021 r. z usług Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli skorzystało ponad 2500 osób poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, spotkaniach, konkursach, zajęciach otwartych i konsultacjach.

 

  1. Kultura

ujęcia filmowe zabytków/mamy

Obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków, rozsiane po wielu miejscowościach gmin powiatu, tworzą  wyjątkowy urok najbliższej okolicy. By przetrwały świadcząc o naszej historii samorząd  wspomaga  realizację wybranych projektów, których celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego. W 2021 r. wsparcie otrzymały:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca w Starej Dąbrowie (na kościół w Krzywnicy) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Parlinie (na kościół w Tolczu)

Parafia Rzymskokatolicka p.w.  Św. Michała Archanioła w Dobrzanach (na kościół w Ognicy)

Parafia Rzymskokatolicka p.w.  Matki Boskiej Bolesnej w Chociwlu (na kościół w Lisowie)

 

 

Ujęcia filmowe w PUP-ie/mamy

  1. Rynek pracy

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2021 poza swoją podstawową działalnością, kontynuował wsparcie przedsiębiorców związane ze szczególną sytuacją spowodowaną wystąpieniem epidemii COVID -19. Na ten cel wypłacono blisko 9 mln zł. Na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych i przedsiębiorców oraz zasiłki i różne świadczenia wydatkowano 10 mln zł. W ramach tych środków, dofinansowano m.in. rozpoczęcie blisko 100 nowych działalności gospodarczych, stworzono ponad 20 nowych stanowisk pracy, a 220 pracowników podniosło kwalifikacje, bądź przekwalifikowało się.