W dniu 19 maja 2022 r. Zarząd Powiatu Stargardzkiego powierzył stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego Panu Andrzejowi Kałuży, oraz stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Panu Marcinowi Przepiórze.

Z dniem 31 sierpnia 2022 r. kończy się pięcioletnia kadencja dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 2 i II liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie. Na podstawie art. 63 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2021 r. poz1082 z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły (zespołu szkół), wyłania się w drodze konkursu.

Zarząd Powiatu ogłosił konkursy w dniu 8 kwietnia 2022 r. Odbyły się one 11 maja 2022 r. W skład komisji konkursowych (15-osobowych) weszło po czterech przedstawicieli organu prowadzącego (Powiat Stargardzki) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty),dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz po jednym reprezentancie związków zawodowych działających w oświacie.

Wyniki konkursów zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu w dniu 19 maja 2022 r. Tego samego dnia Zarząd powierzył stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego Panu Andrzejowi Kałuży, natomiast stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Panu Marcinowi Przepiórze.

Uroczyste wręczenie nominacji odbyło się 2 czerwca 2022 r. na spotkaniu Zarządu Powiatu z jednostkami.