Zarząd Powiatu Stargardzkiego  informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania uwag, opinii, propozycji do projektu Programu w dniach 11 października – 24 października 2019 roku korzystając z załączonego formularza. Formularze należy  składać osobiście do Biura Polityki Społecznej przy ul. Skarbowej 1 w Stargardzie nr pokoju 211 II p., z dopiskiem „Program współpracy na 2020 r.”, lub w poniższy sposób:

a) pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe  ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard z dopiskiem „Program współpracy na 2020 r.”- decyduje data wpływu do urzędu,

b) pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl wpisując w tytule „Program współpracy na 2020 r.”.

Projekt programu ; Ogłoszenie o konsultacjach ; Formularz zgłoszenia opinii

Formularz zgłoszenia opinii - edytowalny