Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych powiatstargardzki.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są w pełni zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów: a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: -Filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu, -Część zdjęć i grafik jest pozbawiona opisu alternatywnego. Tego typu niedopatrzenia będą eliminowane. b) nieproporcjonalne obciążenie: Brak sekcji / treści / funkcji, w stosunku do których tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjalnego obciążenia. c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów: - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, -materiały multimedialne, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. -część plików która została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
b) nieproporcjonalne obciążenie:

Brak sekcji / treści / funkcji, w stosunku do których tymczasowo powołano się na wyłączenie z tytułu nieproporcjalnego obciążenia.

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-03-30
Metoda przygotowania oświadczenia:

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2021-03-29

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Kamil Jedynak
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
deklaracjadostepnosci@powiatstargardzki.eu
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
(91) 48 04 850

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Jedynak , deklaracjadostepnosci@powiatstargardzki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (91) 48 04 850 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:

Osobą kontaktową jest Kamil Jedynak, deklaracjadostepnosci@powiatstargardzki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (91) 48 04 850 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2017-08-31
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-03-31
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Brak Aplikacji mobilnej.
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARGARDZIE

Wejście do Starostwa Powiatowego w Stargardzie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych z osób z niepełnosprawnością narządu ruchu (również poruszających się na wózkach inwalidzkich) znajduje się od ul. Bogusława IV.

Przy drzwiach wejściowych u zbiegu ul. Skarbowej i ul. Bogusława IV zamontowany jest dzwonek, który umożliwia poinformowanie Ochrony Urzędu o konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej. Wejście od strony Parku 3-go Maja wyposażone jest w podjazd. W części budynku „A” i „C” umieszczone są windy dostosowane dla potrzeb z niepełnosprawnościami. Toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu znajduje się na parterze budynku..

Pracownicy Biura Obsługi Urzędu/ Kancelaria Ogólna udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy.

Na stronie internetowej www.powiatstargardzki.eu z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku wprowadzono możliwość powiększania obrazu i tekstu. W górnej, środkowej części ekranu znajdują się odpowiednie ikony.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością do kontaktu:
e-mail starostwo@powiatstargardzki.pl
tel./SMS +48 663 212 376

W celu umówienia wizyty w Starostwie Powiatowym w Stargardzie pracownicy Biura Obsługi Urzędu udzielą wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami..

Pracownicy Urzędu, niezależnie od powyższych zapisów dotyczących obsługi osób niepełnosprawnych, mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

INFORMACJE DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH, SŁABO WIDZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. posiadać orzeczenie o:

zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Osoby uprawnione chcące skorzystać z usługi tłumacza proszone są o zgłoszenie zamiaru, co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Starostwie Powiatowym w Stargardzie wskazując sprawę, którą chcą załatwić.

W związku z powyższym osoby niepełnosprawne mogą komunikować się ze Starostwem Powiatowym za pośrednictwem:

poczty elektronicznej: starostwo@powiatstargardzki.pl
telefonicznie / SMS pod numer:+48 663 212 376
faksem pod numer: 91 48 04 801

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

W przypadku osobistego kontaktu do dyspozycji zapewniono pętlę indukcyjną oraz lupy powiększające.

W wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru z siedzibą przy ulicy Rynek Staromiejski 5, istnieją udogodnienie w postaci podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Brak Aplikacji mobilnej. Serwis został stworzony techniką opartą na metodzie Responsive Web Design (RWD) - "strony responsywne". Metoda ta umożliwia dynamicznie dostosowanie się do rozdzielczości ekranu, zmienia swoje oblicze w zależności od szerokości ekranu, na którym jest oglądana. Technologia budowy responsywnej pozwala w ramach jednej maski graficznej zakodować odmienny wygląd elementów dla ekranów małych i dużych smartfonów, tabletów, komputerów stacjonarnych i laptopów.