Zarząd Powiatu Stargardzkiego

STAROSTA STARGARDZKI

Iwona Wiśniewska – od 26 kwietnia 2017 roku Starosta Stargardzki; ur. 01.09.1967 r., wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, politologia i nauki społeczne, spec. socjologia – magister.

Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia:

 • Instytut Kształcenia Nauczycieli we Wrocławiu – kwalifikacje pedagogiczne;
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług, Instytut Transportu i Logistyki w Szczecinie – studia podyplomowe – zarządzanie projektami europejskimi;
 • Polskie Centrum Mediacji w Warszawie – szkolenie dla mediatorów;
 • Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich, Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – studium zarządzania zasobami ludzkimi – menadżer zasobów ludzkich;
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie – szkolenie: likwidacja, przekształcenie i zmiany organizacyjne jednostek oświatowych.

Przebieg kariery zawodowej i samorządowej:

 • 1986-1987 – Jednostka Wojskowa w Witkowie
 • 1987-1988 – Szkoła Podstawowa nr 17 we Wrocławiu
 • 1993-1995 – Nordex Stargard Ltd. Spółka z o. o.
 • 1995- 1999 – Dutch Farmers Sp. z o.o. w Stargardzie
 • 2011-2014 – Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 • 2014-2017 - Wicestarosta
 • od 2017 - Starosta Stargardzki

 

 


WICESTAROSTA

                                                                                                     

Joanna Tomczak- od 21 listopada 2018 r. Wicestarosta; ur. 18 marca 1981 r. w Stargardzie,

wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Socjologia, specjalizacja: socjologia zachowań ludzkich- magister.

Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie- studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Politechnika Szczecińska Instytut Ekonomii i Zarządzania- studia podyplomowe, kierunek- pedagogika ogólna;
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych, kierunek- terapia zajęciowa.
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, studia podyplomowe kierunek: Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z upośledzeniem umysłowym.

 Przebieg kariery zawodowej:  03.01- 30.07.2011.

Koordynator projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością pt. Będziemy tacy jak inni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z EFS. Projekt prowadzony przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo

11.03.- 30.11.2011.

Trener zajęć społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych  w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez PSOUU Koło w Stargardzie.

W latach 2008- 2011.

Szkoleniowiec z zakresu prawa pracy  dla beneficjentów projektów systemowych „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, w porozumieniu z gminami Powiatu Stargardzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS i budżetu państwa.

01.06.2007- 31.12.2007.

Koordynator projektu: „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu gminy Marianowo”, współfinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W latach 2007- 2011.

Członek Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych II kadencji w latach 2007-2011.

Od 08.11.2016.

Członek Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w dziedzinie- Infrastruktura społeczna.

0d 17.07.2018. do 20.11.2018.

Członek Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Od 28.12.2017. do 20.11.2018.

Członek Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard.

Od 06.12.2017. do 20.11.2018.

Koordynator ds. realizacji zadań Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z ramienia Gminy Miasto Stargard.

Od 20.01.2006. do 31.01.2014.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie (gmina Marianowo).

Od 01.04.2014 do 31.10.2014.

Terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie.

Od 01.11.2014. do 20.11.2018.

Inspektor/zastępca dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.


CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Irena Agata Łucka – od 1 grudnia 2014 roku Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego; urodzona 11.11.1972 roku w Szczecinie. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Rolnicza – inżynier ochrony środowiska.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1997-2005 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – asystent
 • 2005-2012 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – adiunkt
 • 2008-2014 – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – dyrektor
 • 2014 – Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego

Ponadto: 

 • 2011 – powołana na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • 2012 – Członek Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie

Kursy i szkolenia:

 • 2007 – kurs pedagogiczny dla młodej kadry naukowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
 • 2011 – szkolenie „Zasada wzajemnej zgodności – wymogi i normy”
 • 2011 – szkolenie „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”
 • 2012 – szkolenie „Formy współpracy nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego w kontekście PROW na 2013 r.”
 • 2013 – szkolenie: „Wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt”
 • 2014 – II Ogólnopolskie Seminarium dla komisarzy i organizatorów targów, wystaw i imprez promocyjnych

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

                                                                                           

Roman Janił- od 21 listopada 2018 r. Członek Zarządu; ur. 03.05.1953 r.,

wykształcenie: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunki: prawo i  administracja- magister

Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia:

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: administracja;
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza, kierunek: prawo;
 • Aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu;
 • Udział w szkoleniach radców prawnych, organizowanych przez Okręgową i Krajową Izbę Radców Prawnych.

Osiągnięcia zawodowe:

 1. Opracowanie podręczników szkoleniowych:

- „Podstawowe aspekty prawne Unii Europejskiej”;

- „Zespoły producenckie szansą rozwoju rolnictwa”;

- „Regulacja prawna wspólnej polityki rolnej UE”.

      2.     Publikacje w dziale „Prawo- porady i informacje” w miesięczniku „Aktualności Rolnicze”

              Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Przebieg kariery zawodowej:

Lata 1975- 1995

Urzędnik w urzędach i przedsiębiorstwach państwowych.

Lata 1981- 1997

Praca w organach administracji publicznej na stanowiskach: kierownik wydziału, sekretarz urzędu, wójt gminy.

Od 1995 r.

Radca prawny w organach administracji publicznej.

Od 1999 r.

Radca prawny Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

Doświadczenie zawodowe:

Lata 2018- 1995

Radca prawny jednostek samorządu terytorialnego:

Urząd Gminy Stargard, Urząd Gminy Kozielice, Urząd Gminy Banie, Urząd Gminy Bierzwnik,

Starostwo Powiatowe w Gryfinie, Starostwo Powiatowe w Stargardzie;

oraz administracji rządowej:

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Pyrzycach, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna w Stargardzie, Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie.

 

          


 

Rada Powiatu

Sklad Rady Powiatu