Zarząd Powiatu Stargardzkiego

STAROSTA STARGARDZKI

Iwona Wiśniewska – od 21 listopada 2018 r. Starosta Stargardzki; ur. 01.09.1967 r., wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, politologia i nauki społeczne, spec. socjologia – magister.

Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia:

 • Instytut Kształcenia Nauczycieli we Wrocławiu – kwalifikacje pedagogiczne;
 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomii Usług, Instytut Transportu i Logistyki w Szczecinie – studia podyplomowe – zarządzanie projektami europejskimi;
 • Polskie Centrum Mediacji w Warszawie – szkolenie dla mediatorów;
 • Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich, Agencja Rozwoju Gospodarczego w Poznaniu – studium zarządzania zasobami ludzkimi – menadżer zasobów ludzkich;
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Szczecinie – szkolenie: likwidacja, przekształcenie i zmiany organizacyjne jednostek oświatowych.

Przebieg kariery zawodowej i samorządowej:

 • 1986 -1987 – Jednostka Wojskowa w Witkowie
 • 1987-1988 – Szkoła Podstawowa nr 17 we Wrocławiu
 • 1993 -1995 – Nordex Stargard Ltd. Spółka z o. o.
 • 1995 -1999 – Dutch Farmers Sp. z o.o. w Stargardzie
 • 2011- 2014 – Starostwo Powiatowe w Stargardzie, Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 • 2014 - 2017 - Wicestarosta
 • 2017- 2018 - Starosta Stargardzki
 • 2018 - nadal - Starosta Stargardzki

 

 


WICESTAROSTA

                                                                                                    

Joanna Tomczak - od 21 listopada 2018 r. Wicestarosta; ur. 18 marca 1981 r. w Stargardzie,

wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Socjologia, specjalizacja: socjologia zachowań ludzkich- magister.

Wykształcenie, w tym kursy i szkolenia:

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie- studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Politechnika Szczecińska Instytut Ekonomii i Zarządzania- studia podyplomowe, kierunek- pedagogika ogólna;
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych i Nauk Medycznych, kierunek- terapia zajęciowa.
 • Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, studia podyplomowe kierunek: Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób        z upośledzeniem umysłowym.

 Przebieg kariery zawodowej

03.01- 30.07.2011.

Koordynator projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością pt. Będziemy tacy jak inni”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z EFS. Projekt prowadzony przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo

11.03.- 30.11.2011.

Trener zajęć społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych  w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych”, realizowanym przez PSOUU Koło w Stargardzie.

W latach 2008- 2011.

Szkoleniowiec z zakresu prawa pracy  dla beneficjentów projektów systemowych „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie, w porozumieniu z gminami Powiatu Stargardzkiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS i budżetu państwa.

01.06.2007- 31.12.2007.

Koordynator projektu: „Wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu gminy Marianowo”, współfinansowanego ze środków MPiPS          w ramach Programu Operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W latach 2007- 2011.

Członek Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych II kadencji w latach 2007-2011.

Od 08.11.2016.

Członek Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020                  w dziedzinie- Infrastruktura społeczna.

0d 17.07.2018. do 20.11.2018.

Członek Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia            -Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

Od 28.12.2017. do 20.11.2018.

Członek Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard.

Od 06.12.2017. do 20.11.2018.

Koordynator ds. realizacji zadań Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z ramienia Gminy Miasto Stargard.

Od 20.01.2006. do 31.01.2014.

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzwonowie (gmina Marianowo).

Od 01.04.2014 do 31.10.2014.

Terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Szczecinie.

Od 01.11.2014. do 20.11.2018.

Inspektor/zastępca dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Stargardzie.


CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Irena Agata Łucka – od 21 listopada 2018 r. Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego; urodzona 11.11.1972 roku w Szczecinie. Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Rolnicza – inżynier ochrony środowiska.

Przebieg kariery zawodowej i samorządowej:

 • 1997-2005 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – asystent
 • 2005-2012 – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – adiunkt
 • 2008-2014 – Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach – dyrektor
 • 2014 – 2018 - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego
 • 2018 - nadal - Członek Zarządu Powiatu Stargardzkiego

Ponadto: 

 • 2011 – powołana na Członka Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego przy Dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 • 2012 – Członek Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie-Zdunowie

Kursy i szkolenia:

 • 2007 – kurs pedagogiczny dla młodej kadry naukowej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US
 • 2011 – szkolenie „Zasada wzajemnej zgodności – wymogi i normy”
 • 2011 – szkolenie „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”
 • 2012 – szkolenie „Formy współpracy nauki i biznesu ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego w kontekście PROW na 2013 r.”
 • 2013 – szkolenie: „Wymogi wzajemnej zgodności – dobrostan zwierząt”
 • 2014 – II Ogólnopolskie Seminarium dla komisarzy i organizatorów targów, wystaw i imprez promocyjnych

 

        

Rada Powiatu

Sklad Rady Powiatu