obrazek przedstawia piktogramy Funduszu Europejskiego - Program Regionalny Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Pomorza Zachodniego Flaga-Logo Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

 

obrazek przedstawia logo Regionalnego Pogotowia Kryzysowego
 

Powiat Stargardzki  rozpoczął realizację projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”
(nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider projektu), wspólnie z partnerami projektu:

 • Powiatem Drawskim,
 • Powiatem Kołobrzeskim,
 • Powiatem Myśliborskim,
 • Powiatem Stargardzkim,
 • Powiatem Świdwińskim,
 • Powiatem Wałeckim.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej
i psychoedukacji. Projekt zakłada objęcie swoimi działaniami 6 powiatów, gdzie występuje niewystarczająca dostępność do usług społecznych, związanych m.in.z profilaktyką i ochroną zdrowia psychicznego.

W ramach działań projektowych zaplanowano:

 • utworzenie 6 punktów - Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa
  i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej;
 • wizyty środowiskowe specjalistów (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne,
 • zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego,
 • animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami
  i tematycznymi,
 • udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
 • działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach:
  • dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
  • dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego,
 • współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.


Termin realizacji projektu: 1 października 2020 r. - 30 czerwca 2023 r.

Budżet projektu: 23 998 919,56 zł, z czego 22 078 919,56 zł to środki wspólnotowe.

 

obrazek przedstawia logo Regionalnego Pogotowia Kryzysowego

 

KONTAKT:     

Biuro Polityki Społecznej- referat ds. obsługi Regionalnego Centrum Kryzysowego
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard
Tel. 91 48 04 821
e-mail: biurospoleczne@powiatstargardzki.pl

 

Koordynator Punktu RCK
Paulina Matysiak
e-mail: rck@powiatstargardzki.pl

tel.: 531 248 692
tel.: 531 248 496

 

 

obrazek przedstawia piktogramy Funduszu Europejskiego - Program Regionalny Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Pomorza Zachodniego Flaga-Logo Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny