Województwo Zachodniopomorskie wspólnie z partnerami projektu, powiatami: drawskim, kołobrzeskim, myśliborskim, stargardzkim, świdwińskim, wałeckim realizuje projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działanie
7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych
w interesie ogólnym.

 

obrazek przedstawia logo Regionalnego Pogotowia Kryzysowego

(obrazek przedstawia logo Regionalnego Pogotowia Kryzysowego)

 

Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej
i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym (2000 osób).

Termin realizacji projektu: 1 października 2020 r. - 30 czerwca 2023 r.

Budżet projektu: 23 998 919,56 zł, z czego 22 078 919,56 zł
to środki wspólnotowe.

 

Projekt "Regionalne Pogotowie Kryzysowe"


 


„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) to projekt finansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne,
Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.


Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider projektu), wspólnie z partnerami projektu:

 • Powiatem Drawskim,
 • Powiatem Kołobrzeskim,
 • Powiatem Myśliborskim,
 • Powiatem Stargardzkim,
 • Powiatem Świdwińskim,
 • Powiatem Wałeckim.

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych
ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji
psychologicznej i psychoedukacji. Projekt zakłada objęcie swoimi działaniami 6 powiatów, gdzie występuje niewystarczająca
dostępność do usług społecznych, związanych m.in. z profilaktyką i ochroną zdrowia psychicznego.

W ramach działań projektowych zaplanowano:

 • utworzenie 6 punktów - Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze
 • poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej;
 • wizyty środowiskowe specjalistów (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne,
 • zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego,
 • animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i
 • tematycznymi,
 • udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
 • działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z
 • trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach:
 • dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
 • dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego,
 • współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje
 • pozarządowe.


Termin realizacji projektu: 1 października 2020 r. - 30 czerwca 2023 r.


Budżet projektu: 23 998 919,56 zł, z czego 22 078 919,56 zł to środki wspólnotowe.
'