obrazek przedstawia piktogramy Funduszu Europejskiego - Program Regionalny Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Pomorza Zachodniego Flaga-Logo Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN.
„REGIONALNE POGOTOWIE KRYZYSOWE” nr RPZP.07.06.00-32-P002/20

Słowniczek

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Liderze oznacza to Województwo Zachodniopomorskie, które jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą zadania publiczne, realizujące swoje zadania w ramach projektu poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Starzyńskiego 3-4 70-506 Szczecin.
 2. Partnerach Projektu oznacza to:
 1. Powiat Drawski, NIP 2530305547, Drawsko Pomorskie 78-500, pl. Elizy Orzeszkowej 3,
 2. Powiat Kołobrzeski, NIP 6711726929 Kołobrzeg 78-100 pl. Ratuszowy 1,
 3. Powiat Myśliborski, NIP 5971628152, Myślibórz 74-300 Ul. Północna 15,
 4. Powiat Stargardzki, NIP 8542228620, Stargard 73-110 Ul. Skarbowa 1,
 5. Powiat Świdwiński, NIP 6721722985, Świdwin 78-300 Ul. Mieszka I 16,
 6. Powiat Wałecki, NIP 7651676498, Wałcz 78-600, Ul. J. Dąbrowskiego 17.
 7. Projekcie oznacza to projekt pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,
 8. Realizatorach, należy przez to rozumieć:
 1. Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 2. Powiat Drawski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim,
 3. Powiat Kołobrzeski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu,
 4. Powiat Myśliborski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,
 5. Powiat Stargardzki – Starostwo Powiatowe w Stargardzie,
 6. Powiat Świdwiński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie,
 7. Powiat Wałecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.
 8. Regulaminie oznacza to Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20).

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu pn.Regionalne Pogotowie Kryzysowe, zwanego dalej „projektem”, oferowane formy wsparcia, obowiązki stron, a także procedury w przypadku rezygnacji w trakcie trwania projektu.
 2. Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie wraz z 6 partnerami, powiatem: drawskim, kołobrzeskim, stargardzkim, myśliborskim, świdwińskim i wałeckim na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. Wsparcie udzielane jest uczestnikom bezpłatnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego.

§2

Cele projektu

 1. Główny cel planowanych działań odnosi się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
 2. Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym, przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację zadań interwencyjnych, psychoprofilaktyki dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. W ramach projektu realizowane będą działania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki poprzez:
 1. utworzenie 6 Regionalnych Centrów Kryzysowych,
 2. działania profilaktyczne, mające na celu ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych (w tym nagłych) poprzez różnorodne, adekwatne do sytuacji wsparcie świadczone przez specjalistów w formie ambulatoryjnej (Zespół Pierwszego Kontaktu),
 3. pracę interwencyjną na wezwanie w miejscu zdarzenia oraz wizyty w środowisku pobytu osoby/rodziny wymagającej wsparcia (Zespoły Mobilne),
 4. prowadzenie klubów samopomocy (m.in. gr. samopomocy, gr. wsparcia, warsztaty tematyczne),
 5. działania informacyjne o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
 6. działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 7. organizację szkoleń/warsztatów dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego
  i przedstawicieli instytucji/podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej oraz inne osoby lub podmioty związane
  z realizacją zadań interwencyjnych,
 8. organizację warsztatów psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych w placówkach edukacyjnych.

§ 3

Uczestnicy projektu

 1. Grupą docelową są mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego.
 2. Uczestnikami / Uczestniczkami projektu są:
 1. osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 2. osoby i/lub rodziny przeżywające kryzys psychiczny lub po przebytym kryzysie,
 3. osoby zagrożone lub dotknięte skutkami COVID-19,
 4. jednostki samorządu terytorialnego (szczególności w zakresie przeciwdziałania i zwalczania COVID-19),
 5. przedstawiciele instytucji/podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 6. wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej oraz inne osoby lub podmioty związane z realizacją zadań interwencyjnych,
 7. placówki edukacyjne z terenu województwa zachodniopomorskiego.

§ 4

Procedura rekrutacji

 1. Proces rekrutacji ma charakter otwarty, ciągły i powszechny, wszystkie osoby spełniające kryteria wskazane w § 3 mogą przystąpić do procedury naboru Uczestników / Uczestniczek projektu.
 2. Rekrutacja Uczestników / Uczestniczek projektu prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 3. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych (m.in. e-mail, strona internetowa, poczta tradycyjna, telefon).
 4. Rekrutacja będzie prowadzona przez każdego z Partnerów Projektu zgodnie z zakresem realizowanych przez niego zadań.
 5. Zgłoszenie i zakwalifikowanie do udziału w poszczególnych formach wsparcia będzie następowało na podstawie podpisanych i dostarczonych do siedziby realizatora, dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:
 1. osobiście,
 2. pisemnie pocztą tradycyjną,
 3. za pomocą faksu,
 4. za pomocą poczty elektronicznej – skan na adres osoby rekrutującej u realizatora.
 1. W procesie rekrutacji na szkolenia i warsztaty brane pod uwagę będą następujące kryteria:
 1. ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób zgłoszonych z danej jednostki,
 2. kolejność zgłoszeń,
 3. odpowiedni/proporcjonalny udział w szkoleniach/warsztatach przedstawicieli danej grupy docelowej.
 1. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez pracownika/pracowniczkę projektu odpowiedzialnego/-ą za organizację danej formy wsparcia.
 2. Dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, pracownik merytoryczny realizatora projektu, po dokonaniu oceny formalnej na podstawie złożonych dokumentów, ustali plan pomocy - Indywidualny Plan Wsparcia
 3. W przypadku złożenia niekompletnych lub nieczytelnych formularzy zgłoszeniowych, realizator jednokrotnie wezwie kandydata do ich uzupełnienia, wraz ze wskazaniem terminu, w którym formularz zgłoszeniowy musi zostać dostarczony. W przypadku nieuzupełnienia formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie nie będzie on rozpatrywany.

§ 5

Prawa i obowiązki stron

  1. Osoba uzyskuje status uczestnika projektu z dniem podpisania deklaracji udziału
   w projekcie, wymaganych oświadczeń, określającej warunki i formy wsparcia w projekcie
  2. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty pierwszą formą wsparcia.
  3. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia zawartych w umowie/formularzu zgłoszeniowym.
  4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
   1. udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych (SL2014). Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do udziału w projekcie.
   2. uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego formach wsparcia i udziału w nich;
   3. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących;
   4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
  5. Każdy uczestnik ma prawo do:
   1. uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu,
 1. wyboru oferty zgodnej z potrzebami i kompleksowym rozwojem;
 2. zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie;
 3. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć, czy pakietów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia – na podstawie podpisanej listy obecności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 3  do regulaminu;
 4. korzystania z zaplanowanego w ramach danego wsparcia cateringu oraz innych udogodnień zaplanowanych w ramach realizowanego wsparcia, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia  - na podstawie podpisanej listy obecności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do regulaminu;
  1. Do obowiązków realizatorów należy:
 1. zorganizowanie z należytą starannością formy wsparcia ,
 2. zapewnienie materiałów na spotkania uczestnikom formy wsparcia,
 3. zapewnienie cateringu, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia,
 4. prowadzenie wewnętrznych kontroli realizowanej formy wsparcia.

§6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, zmiana terminu realizacji szkolenia

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w danej formie wsparcia na co najmniej 3 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Rezygnacja w formie pisemnej musi być przesłana do realizatora za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
 2. Po otrzymaniu rezygnacji z formy wsparcia dobierany jest kolejny uczestnik z listy rezerwowej.
 3. Realizator może odwołać zaplanowaną formę wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników lub trudnościami organizacyjnymi,
  o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników.
 4. Realizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego .

§7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Lider zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany zasad, wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Lider projektu.
 4. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 r. i może ulec zmianie.
 7. Regulamin i wszelkie ewentualne jego zmiany opublikowane zostaną na stronach internetowych realizatorów projektu.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW W REGULAMINIE:

 1. Formularz zgłoszeniowy z załącznikami,
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 3. Lista obecności na szkoleniu /warsztacie,
 4. Plan pomocy – Indywidualny Plan Wsparcia.