plakat  o treści Powiat Stargardzki realizuje projekt pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - dofinansowanie projektu z UE 312142,00 PLN

 

Powiat Stargardzki realizuje projekt pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Powiat Stargardzki na jego realizację otrzymał 312 142,00 zł dofinansowania. Całość projektu to 330 309,00 zł. Biorą w nim udział wszystkie szkoły, dla których Powiat Stargardzki jest organem prowadzącym: I LO, II LO, ZS1, ZS2, ZS5, ZSBT oraz Zespół Szkół Specjalnych.
 

Zaplanowane działania są odpowiedzią na sytuację dzieci i młodzieży związanych z izolacją, nauką zdalną spowodowaną COVID-19. Tym samym projekt ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie zdrowia psychicznego uczniów. W ramach projektu realizowane są: zajęcia rozwijające uzdolnienia; rozwijające umiejętności uczenia się; dydaktyczno-wyrównawcze; specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; porady i konsultacje; warsztaty.

 

https://powiatstargardzki.pl/aktualnosci/pokaz/1608