Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Starostwie powiatowym w Stargardzie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 91 577 75 87, e-mail: abi@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Twoje dane przetwarzane będą:
1) w celach naboru na wolne stanowiska pracy, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
2) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby, (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
4. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego (poza zasięgiem UE) ani do organizacji międzynarodowych. (nie dotyczy to spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji)

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny za Twoją zgoda.


Starostwo Powiatowe

 


Jednostki Organizacyjne Powiatu Stargardzkiego


Rady Społeczne Powiatu Stargardzkiego

 

 

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie jest organem doradczym Starosty w zakresie

bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań Powiatowej Rady BRD należy w szczególności:

 1. Określenie i koordynowanie systemowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Stargardzkiego.
 3. Współpraca z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Inicjowanie współpracy między administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych na działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 6. Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury jazdy w ruchu drogowym.
 7. Inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 8. Analizowanie i ocena podejmowanych działań.

 

 


 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z pózn. zm. ) należy :

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

 1. Joanna Tomczak
 2. Danuta Rutkowska
 3. Wanda Wysocka
 4. Wanda Nowicka
 5. Andrzej Sołtykiewicz

Powiatowa Rada Rynku Pracy

 

Na podstawie art. 32 ust. 3 i 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 poz.690 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Powiatową Radę Rynku Pracy w Stargardzie na kadencję 2023-2027 w składzie:

1) Piotr Płażalski - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego,
2) Adam Gumny - Stowarzyszenie Forum Chociwelskie,
3) Józef Stachowiak - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pomorza Zachodniego,
4) Piotr Wawrzyniak - Cech Rzemiosł Różnych,
5) Ewelina Świergiel - Stargardzka Izba Gospodarcza,
6) Tomasz Lalik - Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie.”

zarządzenie 30/23


 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Uchwałą Nr 2346/22  Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 września 2022 r. powołana została Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie na kadencję
2022-2025 w składzie:

 1. Dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Stargardzkiego:
 1. Jolanta Świętońska
 2. Mariusz Nosal
 1. Trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Stargardzkiego:
 1. Łukasz Skryplonek
 2. Robert Bartosik
 3. Edyta Lapczyk-Lew
 1. Pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:
 1. Tomasz Lalik
 2. Sylwia Kalmus- Samsel
 3. Elżbieta Wójcik
 4. Małgorzata Góźdź
 5. Beata Radziszewska- Skorupa.

W dniu 10 października 2022 r. odbyło się posiedzenie inaugurujące kadencję na którym dokonano wyboru Przewodniczącego - Panią Edytę Lapczyk-Lew, Wiceprzewodniczącego Panią Małgorzatę  Góźdź  oraz Sekretarza Panią - Jolantę Świętońską


Uchwała NR 2346/22 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 września 2022 r


RADA SPOŁECZNA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

 

Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest statutowym organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Stargardzkiego oraz doradczym Dyrektora Zakładu.

Rada Społeczna działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
 2. uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie powołania Rady Społecznej w SPWZOZ w Stargardzie,
 3. Statutu SPWZOZ w Stargardzie,
 4. Regulaminu Rady Społecznej w SPWZOZ w Stargardzie.

Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę konieczności jednakże nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Do zadań rady społecznej należy:

 1. przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 1.  zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 2. związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 3. przyznawania kierownikowi nagród,
 4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
 1. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
 1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 2. rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 3. kredytów bankowych lub dotacji,
 4. podziału zysku,
 5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i  sprzętu medycznego,
 6. regulaminu organizacyjnego,
 1. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 2. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
 3. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

SŁAD RADY SPOŁECZNEJ W SPWZOZ W STARGARDZIE 

Iwona Wiśniewska - Przewodniczący Rady Społecznej

Bartosz Rudnicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej

Bogdan Terebecki - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

Anna Gołofit - przedstawiciel Rady Powiatu Stargardzkiego

Emilia Reszka - przedstawiciel Rady Powiatu Stargardzkiego

Krystyna Smolarek - przedstawiciel Rady Powiatu Stargardzkiego

Tomasz Szczerba - przedstawiciel Rady Powiatu Stargardzkiego