Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Starostwie powiatowym w Stargardzie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 91 577 75 87, e-mail: abi@powiatstargardzki.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Twoje dane przetwarzane będą:
1) w celach naboru na wolne stanowiska pracy, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
2) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby, (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
4. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego (poza zasięgiem UE) ani do organizacji międzynarodowych. (nie dotyczy to spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji)

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny za Twoją zgoda.


Starostwo Powiatowe

 


Jednostki Organizacyjne Powiatu Stargardzkiego


Rady Społeczne Powiatu Stargardzkiego

 

 

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie jest organem doradczym Starosty w zakresie

bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań Powiatowej Rady BRD należy w szczególności:

 1. Określenie i koordynowanie systemowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Stargardzkiego.
 3. Współpraca z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Inicjowanie współpracy między administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych na działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 6. Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury jazdy w ruchu drogowym.
 7. Inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 8. Analizowanie i ocena podejmowanych działań.

 

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) należy :

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do :
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2) opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019

 1. Janusz Drosik
 2. Agata Kmieć –Łuciuk
 3. Tadeusz Ler
 4. Wanda Nowicka
 5. Wanda Wysocka

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz 674 ze zm.).
 2. Zarządzenia nr 11/15 Starosty Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2015r. zmienionego Zarządzeniem Nr 48/16 z dnia 22 kwietnia 2016r.

  Przewodniczący będzie wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród członków rad rynku pracy na czas trwania kadencji, która trwa 4 lata.

  Stanowiska i opinie rad rynku pracy będą podejmowane w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos będzie należał do przewodniczącego rady rynku pracy.

 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania przypisane Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami na obszarze powiatu.

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują także:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową
i zatrudnieniową,

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy
o promocji (…), biorąc pod uwagę w szczególności:

a) kryteria doboru bezrobotnych,

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

 

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy:

1.

Jerzy Kostkiewicz

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego

2.

Józef Stachowiak

NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego w Szczecinie

3.

Janina Nawrolska

Cech Rzemiosł Różnych w Stargardzie Szczecińskim

4.

Monika Ławna

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

5.

Krzysztof Kowalczyk

Stargardzka Izba Gospodarcza

6.

Fryderyk Niemczynowicz

Zachodniopomorska Izba Rolnicza

7.

Jan Prościak

Stowarzyszenie „Nasza Gmina Dobrzany"

8.

Ireneusz Płóciennik

Stowarzyszenie Forum Chociwelskie

9.

Mariola Hochhaus

Liga Powiatu Stargardzkiego

10.

Stanisław Bartniczak

Stowarzyszenie Samorządowe Stargard XXI

 

POWIATOWA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz 1118 zpóźn. zm.).

 

Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Uchwałą Nr 405/19  Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 9 lipca 2019 r. powołana została Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie na kadencję
2019-2022 w składzie:

 1. Dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Stargardzkiego:
  Pani Jolanta Świętońska,

Pani Ewa Węgielnik,

 1. Trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Stargardzkiego:

Pani Joanna Tomczak,

Pani Agnieszka Krętkowska,

Pani Alicja Kacprzyk,

 1. Pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

Pani Beata Radziszewska,

Pan Piotr Styczewski,

Pani Danuta Gajek-Krychowska,

Pani Edyta Lapczyk-Lew,

Pan Jan Korolczuk.

 

W dniu 22 lipca 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie odbyło się pierwsze posiedzenie PRDPP w Stargardzie zwołane przez Starostę Stargardzkiego Panią Iwonę Wiśniewską. Posiedzenie otworzyło drugą trzyletnią kadencję Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie .

Podczas posiedzenia Starosta wręczyła członkom Rady uroczyste akty powołania.

Zgromadzeni dokonali wzajemnej prezentacji i przeprowadzone zostały głosowania , które pozwoliły wyłonić władze Rady.

Zgodnie z uchwałą Nr XIII/163/16 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  przedmiotowa Rada na swoim pierwszym posiedzeniu, po przeprowadzenia głosowań, wybrała ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

Funkcję powierzono następującym osobom:

1) Pan Piotr Styczewski - Przewodniczący -zgłoszony przez Stowarzyszenie
Edukacja-Zdrowie-Aktywność z siedzibą w Stargardzie,

2) Pani Edyta Lapczyk-Lew- Wiceprzewodnicząca- zgłoszona przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie,

3) Pani Agnieszka Krętkowska- Sekretarz- Dyrektor Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego Stargardzie, wyznaczona przez Zarząd Powiatu Stargardzkiego

 

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie 
na kadencję 2019-2022

Powołany uchwałą Nr 405/19 Zarządu Powiatu Stargardzkiego  z dnia 9 lipca 2019 r.

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Podmiot zgłaszający

Funkcja w PRDPP
w Stargardzie

1.

Piotr Styczewski

Stowarzyszenie Edukacja-Zdrowie-Aktywność
w Stargardzie

Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

2.

Edyta Lapczyk-Lew

Polskie Stowarzyszenie
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Stargardzie

Wiceprzewodnicząca

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

3.

Agnieszka Krętkowska

 Zarząd Powiatu Stargardzkiego

Sekretarz

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

4.

Jolanta Świętońska

Rada Powiatu Stargardzkiego

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

5.

Ewa Węgielnik

Rada Powiatu Stargardzkiego

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

6.

Joanna Tomczak

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

7.

Alicja Kacprzyk

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

8.

Danuta Gajek-Krychowska

Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Stargardzie

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

9.

Beata Radziszewska

Ińskie Lato Filmowe

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

10.

Jan Korolczuk

Związek Ukraińców w Polsce Koło w Stargardzie

Członek Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Stargardzie

 

 

 

Konsultacje Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Formularz zgłoszenia opinii    Formularz zgłoszenia opinii - edytowalny    Ogłoszenie o konsultacjach     

Projekt Programu Współpracy 2020

Zaproszenie do Komisji Konkursowej

 

RADA SPOŁECZNA

Rada Społeczna w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Stargardzkiego oraz doradczym Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie.

Rada Społeczna działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz 618 z późn. zm.)
 2. uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie powołania Rady Społecznej w SPWZOZ w Stargardzie
 3. Statutu SPWZOZ w Stargardzie
 4. Regulaminu Rady Społecznej w SPWZOZ w Stargardzie

 

Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb , jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez zastępcę Przewodniczącego.

2. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

e) (uchylona)

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających

nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

 

SKŁAD RADY SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCEJ PRZY SPWZOZ W STARGARDZIE

Waldemar Gil- osoba wyznaczona przez Starostę Stargardzkiego- przewodniczący Rady Społecznej

Małgorzata Gabryelska- przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego

Stanisław Kopeć- przedstawiciel podmiotu tworzącego

Tomasz Szczerba - przedstawiciel podmiotu tworzącego

Grzegorz Polak - przedstawiciel podmiotu tworzącego

Andrzej Pułaski - przedstawiciel podmiotu tworzącego

Marek Stankiewicz - przedstawiciel podmiotu tworzącego