Podstawa prawna

 

Powiat Stargardzki w Stargardzie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) realizuje od dnia 1 stycznia 2016 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym 2 Punkty obsługiwane przez radców prawnych i adwokatów wskazanych prze Okręgową Izbę Radców Prawnych
i Szczecińską Izbę Adwokacką oraz 3 Punkty powierzone organizacjom pozarządowym.

 

                                                  Wykaz Punktów nieodpłatanej pomocy prawnej

 

 

Lp

Nr punktu/

podmiot obsługujący

Nazwa jednostek udostępniającej lokal

 

Adres lokalu

Godziny

działania Punktu

1.

Nr 1 - Radcy prawni
i adwokaci wskazani przez OIRP
w Szczecinie i SIA

Zespół Szkół Nr 2

w Stargardzie

Os. Zachód B15a

73-110 Stargard

Parter budynku

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

w okresie wakacji
i ferii zimowych

 

1330-1730

1330-1730

1330-1730

1330-1730

1330-1730

 

od poniedziałku

do piątku

1200-1600

2.

Nr 2 - Radcy prawni
i adwokaci wskazani przez OIRP
w Szczecinie
i SIA

Urząd Gminy

w Dolicach

ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

Parter budynku

Wtorek

Środa

Piątek

900-1300

730-1130

900-1300

Urząd Gminy
w Marianowie

ul. Mieszka I1

73-121 Marianowo

Lokal nr 10 (I piętro)

Poniedziałek

Czwartek

1000-1400

1000-1400

3.

Nr 3 – Zaborskie Towarzystwo Naukowe

z siedzibą w Brusach

Urząd Gminy
w Stargardzie

Rynek Staromiejski 5

73-110 Stargard

Lokal nr 314 IIIp.

Wtorek

Czwartek

815 - 1215

730 - 1130

Urząd Miejski
w Chociwlu

ul. Zwycięzców 1

73-120 Chociwel

Parter budynku

Poniedziałek

Środa

Piątek

1400-1800

900-1300

900-1300

4.

Nr 4 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe

z siedzibą w Brusach

Urząd Miejski
w Dobrzanach

ul. Staszica 1

73-130 Dobrzany

Parter budynku

Poniedziałek

Wtorek

Czwartek

1200- 1600

1400- 1800

1145- 1545

Urząd Gminy

w Starej Dąbrowie

Stara Dąbrowa 20

73-112 Stara Dąbrowa

Lokal Nr 33 I p.

Środa

Piątek

900- 1300

900- 1300

5.

Nr 5 - Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Bursach

Urząd Miejski w Ińsku

ul.Boh.Warszawy 38

73-140 Ińsko

Lokal I p.

Poniedziałek

Czwartek

930-1330

1000-1400

Urząd Miejski
w Suchaniu

ul. Pomorska 72

73-132 Suchań

Parter budynku

Wtorek

Środa

Piątek

1300- 1700

1130- 1530

900- 1300

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu,
 • dla osoby, która jest w ciąży pomoc udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Osoby uprawnione

 • młodzież do 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy
  o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • weterani lub weterani poszkodowani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • osoby które są w ciąży.

Wymagane dokumenty

 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
 • ważna Karta Dużej Rodziny,
 • zaświadczenie, o posiadaniu uprawnień kombatanta lub osoby będącej ofiarą represji wojennych i okresu powojennego;
 • ważna legitymacja weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
 • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności: klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca trudną sytuację uprawnionego,
 • dokument potwierdzający ciążę.

 

termin załatwienia sprawy

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej.

Informacje dodatkowe

Wydział Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Stargardzie

Tel. 91 480 49 23, 91 578-13-80 oraz 577-75-87.

e-mail: ochronacywilna@powiatstargardzki.pl; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl

 

Więcej informacji, aktualności, porad: