PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

NA TERENIE POWIATU STARGARDZKIEGO

Herb Powiatu

 

 

 

Podstawa prawna

 

Powiat Stargardzki informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  realizuje zadanie o ww. zakresie jako zlecone
z zakresu administracji rządowej.
        W punktach na obszarze powiatu w 2021  r. udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W punktach możliwe będzie świadczenie nieodpłatnej mediacji na wniosek osoby uprawnionej.

        Na terenie powiatu stargardzkiego powstało 5 punktów z czego w trzech punktach świadczona jest  nieodpłatna pomoc prawna oraz  w dwóch nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Punkty obsługiwane  w zależności od świadczonej pomocy przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Szczecińską Izbę Adwokacką, radców prawnych z ramienia organizacji pozarządowej, doradców obywatelskich  oraz mediatorów. Szczegóły przedstawiają poniższe tabele:

 

Wykaz Punktów nieodpłatanej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ( wraz z mediacją)

 

Nieodpłatna pomoc prawna OIRP i SIA

 

 

Lp

Nr punktu/

podmiot obsługujący

nazwa jednostki udostępniającej lokal

 

Adres lokalu

Godziny

działania Punktu

 1.

Nr 1 - Radcy prawni
i adwokaci  wskazani przez OIRP
w Szczecinie i SIA

Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

 

 

ul. Skarbowa 1

 

możliwość zorganizowania mediacji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

 

1200-16 00

800-12 00

1200-1600

800-12 00

Urząd Gminy  

w Kobylance

 

Budynek  OSP

ul. Jeziorna 6

parter budynku

 

możliwość zorganizowania mediacji

 

Piątek

 

 

 

 

 

 

12 30- 1630

2.

Nr 2 - Radcy prawni
i adwokaci  wskazani przez OIRP
w Szczecinie
i SIA

Urząd Gminy

w Dolicach

ul. Ogrodowa 18

73-115 Dolice

parter budynku

 

możliwość zorganizowania mediacji

Wtorek

Środa

Czwartek

 

 

 

 

900-1300

730- 1130

900-1300

Urząd Gminy
w Marianowie

ul. Mieszka I1

73-121 Marianowo

Lokal  nr 10 (I piętro)

 

Punkt czasowo przeniesiony do Szkoły Podstawowej

ul. Mieszka I 2A parter

 

Poniedziałek

Piątek

1000-1400

1000-1400

 

nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie-  punkty  powierzone organizacji pozarządowej

W 2021 roku punkty zostały powierzone organizacji pozarządowej:

Zaborskie Towarzystwo naukowe z siedzibą w Brusach przy ul. Dworcowej 18

 

           PUNKT NR 3-NPO

Lp.

Dzień

Miejscowość

Godziny

Specjalizacja

 

1

Poniedziałek

Chociwel

budynek z zasobu Gminy

 ul. Zwycięzców 1– parter

14.00-18.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

2

Wtorek

Stargard

Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

ul. Skarbowa 1

12.00-16.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

3

Środa

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

13.00- 17.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

4

Czwartek

Stargard

Starostwo Powiatowe

w Stargardzie

ul. Skarbowa 1

12.00- 16.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

5

Piątek

Chociwel

budynek z zasobu Gminy
ul. Zwycięzców 1- parter

12.30- 16.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ,mediacje

 

           PUNKT NR 4-NPO

Lp.

Dzień

Miejscowość

Godziny

Specjalizacja

 

1

Poniedziałek

Ińsko

Urząd Miejski

ul. Boh. Warszawy 38  lok. I p

9.30- 13.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

2

Wtorek

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

11.00-15.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,

3

Środa

Dobrzany

Kozy 29/3

Świetlica Wiejska

8.45- 12.45

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

4

Czwartek

Dobrzany

Kozy 29/3

Świetlica Wiejska

13.30- 17.30

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

5

Piątek

Stara Dąbrowa

Urząd Gminy

Stara Dąbrowa 20, lok. Ip

8.00- 12.00

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, mediacje

 

           PUNKT NR 5-NPP

Lp.

Dzień

Miejscowość

Godziny

Specjalizacja

 

1

Poniedziałek

Dobrzany

Kozy 29/3

Świetlica Wiejska

9.00- 13.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

2

Wtorek

Stara Dąbrowa

Urząd Gminy

Stara Dąbrowa 20, lok. Ip

11.30- 15.30

Nieodpłatna pomoc

prawna, mediacje

3

Środa

Chociwel

budynek z zasobu Gminy 
ul. Zwycięzców 1– parter

12.30- 16.30

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

 

4

Czwartek

Ińsko

Urząd Miejski

ul. Boh. Warszawy 38 lok. I p

8.00- 12.00

Nieodpłatna pomoc

prawna, mediacje

 

5

Piątek

Suchań

Gminny Dom Kultury

ul. Kard. A. Hlonda 1

8.00- 12.00

Nieodpłatna pomoc prawna, mediacje

 

Objaśnienie skrótów użytych w opisie :

NPP- nieodpłatna pomoc prawna.

NPO- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Mediacje-oznacza możliwość przeprowadzenia spotkania mediacyjnego w punkcie w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby.

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porady udzielać mogą także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego,
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez osoby posiadające wyższe wykształcenie,
które z wynikiem pozytywnym ukończyły wymagane prawem szkolenia. Doradcy obywatelscy wskazani 
w 2021 r. przez wyłonione Stowarzyszenie posiadają jednocześnie tytuł radcy prawnego.

Nieodpłatna pomoc prawna lub  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może być również świadczone poza punktem- art. 8 ust. 8 ustawy, jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Sytuacja taka ma miejsce, gdy porada udzielana jest :

1) osobie ze znaczną niepełnosprawnością ruchową,

2) osobie doświadczającej trudności w komunikowaniu się- ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się,

     3) w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia    

     stanu nadzwyczajnego, przy czym nie stosuje się wówczas art. 4 ust. 2 ustawy.

     Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu.     

     Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
     Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

 Zgodnie z art. 3 ustawy nieodpłatna pomoc prawna polega na;

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym lub sądowymi pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma  w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych
  w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo administracyjnym

3a. nieodpłatnej mediacji,

 1. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika
  z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,

 

  Zgodnie z art. 3a ustawy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie   potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne  poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw  mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

        Zgodnie z art.  4a. ustawy  nieodpłatna mediacja obejmuje:

 

 1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,   

     w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

 2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

 3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

 4) przeprowadzenie mediacji;

 5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

      Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 

 1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

 2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoby uprawnione

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób
w ciągu ostatniego roku.

 

Wymagane dokumenty 

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie- art. 4 ust 2 ustawy. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego przepisu art. 4 ust. 2 nie stosuje się.

 

 

termin załatwienia sprawy

 

Pomoc prawna będzie udzielana zgodnie z kolejnością zgłaszania się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy prawnej lub obywatelskiej, po wcześniejszym umówieniu wizyty
w punkcie, za pośrednictwem nr telefonu:

Tel.  91 48-04-923 w godzinach 8.00-15.00.

 

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady i otrzymać informacje o dostępnym terminie, należy złożyć ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ pod adresem https://np.ms.gov.pl

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 


Edukacja prawna, Artykuły, Ciekawostki

Informacje prawne : ZABORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Ciekawe artykuły:

 1. Zmiany w przepisach podatkowych dot. nieruchomości
 2. STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, NOTARIALNE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA
 3. ODRZUCENIE SPADKU W IMIENIU MAŁOLETNIEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO, OPIEKUNA PRAWNEGO
 4. ZWOLNIENIE OSOBY FIZYCZNEJ OD PONOSZENIA KOSZTÓW SĄDOWYCH, WNIOSEK O USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA Z URZĘDU - PROCEDURA CYWILNA

 

 

Informacje dodatkowe

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Tel. 91 480 49 23, e-mail: ; stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl