Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

11 paź 2021

 

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn.zm.) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisji Konkursowej w 2021 r. w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945).

czytaj więcej

KONKURS FILMOWY „Nakręceni EFS-em”

22 wrz 2021

 

 

 

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konkursie dziennikarskim polegającym na przygotowaniu reportażu, wywiadu  lub innej produkcji (jedynie audiowizualnej) prezentującego uczestników projektu i/lub projektodawców, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia w ramach projektów RPO WZ lub PO WER/zrealizowali projekt.

 

czytaj więcej