Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Powiatowa Wypożyczania Sprzętu Rehabilitacyjnego

logo

Regulamin zasad wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego 

Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego wypożyczania, użytkowania oraz zwrotu sprzętu rehabilitacyjnego. Podmiotem wypożyczającym sprzęty rehabilitacyjne jest Powiat Stargardzki. 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

 1. Powiat Stargardzki w partnerstwie z Fundacją Eco Textil od Was dla Was prowadzi Powiatową Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego, zwaną dalej Wypożyczalnią Sprzętu.                                                                                                                                                                                                                                                          
 2. Wypożyczalnia Sprzętu funkcjonuje przy ul. Staszica 16 w Stargardzie i czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30.
 3. Obsługę organizacyjno- techniczną Wypożyczalni Sprzętu zapewnia Biuro Polityki
  Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 091 48 04 919 lub 091 48 04 923.
 4. Wypożyczalnia Sprzętu dysponuje sprzętem zgodnie z katalogiem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Celem działania Wypożyczalni Sprzętu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności
  poprzez nieodpłatne udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego osobom, które utraciły sprawność organizmu i dla których sprzęty te są niezbędne do rehabilitacji, samodzielności
  i funkcjonowania.        

Rozdział II 
Zasady świadczenia usług wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 1. Usługa Wypożyczalni Sprzętu skierowana jest do:
  1. osób mieszkających na terenie Powiatu Stargardzkiego, posiadających orzeczenieo niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności
  2. lub orzeczenie równoważne i zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu,
 2. osób mieszkających na terenie Powiatu Stargardzkiego, które nagle utraciły sprawność organizmu i są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a u których konieczność korzystania ze sprzętu potwierdził lekarz rodzinny lub lekarz specjalista.
 3. Ze Sprzętu mogą korzystać:
  1. osoby dorosłe,
  2. osoby niepełnoletnie wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
  3. dorosłe osoby niepełnosprawne pod nadzorem dorosłej osoby pełnosprawnej, o ile jest to niezbędne do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Osoba ubiegająca się o wypożyczenie Sprzętu składa do Starostwa Powiatowego w Stargardzie wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu, który stanowi załącznik nr 2.
 5. Do wniosku należy dołączyć:
  1. kopię orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego  na równi z tym orzeczeniem,
  2. zaświadczenie lekarskie wskazujące konieczność korzystania z określonego sprzętu,
  3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, 
  4. w przypadku osób dorosłych, które mają ustanowionego opiekuna prawnego, kuratora lub pełnomocnika- kserokopia postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, kuratora lub kserokopia pełnomocnictwa notarialnego.
 6. Wypożyczalnia Sprzętu ma prawo odmowy wypożyczenia Sprzętu osobie wnioskującej, która:
  1. korzystała wcześniej z Wypożyczalni Sprzętu i zwróciła Sprzęt zniszczony, uszkodzony lub go utraciła,
  2. korzystała wcześniej z Wypożyczalni i nie zwróciła Sprzętu w wyznaczonym terminie bez uzasadnienia przyczyny opóźnienia,
  3. jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Podstawę wypożyczenia Sprzętu stanowi  pisemna umowa nieodpłatnego użyczenia zawarta pomiędzy Wypożyczalnią Sprzętu a  wypożyczającym, zwanym dalej Biorącym.
 8. Wydanie Sprzętu następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy, o której mowa w ust. 5  przez strony i ustaleniu terminu jego zwrotu.
 9. Przed wypożyczeniem Wypożyczalnia Sprzętu wraz z Biorącym dokonuje oględzin sprzętu (stan techniczny, kompletność i sprawność).
 10. Fakt odbioru  Sprzętu,  jego sprawność Biorący stwierdza podpisem na potwierdzeniu odbioru sprzętu, który stanowi załącznik nr 3  do niniejszego Regulaminu.
 11. Sprzęt za wyjątkiem rowerów trójkołowych, wypożyczany jest:
 12. na okres, w którym Sprzęt ten niezbędny jest do rehabilitacji, odzyskania samodzielności lub funkcjonowania, nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 11,
 13. do czasu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny na podstawie odrębnych przepisów, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem ust. 11.
 14. Rowery trójkołowe wypożyczane są na okres niezbędny do rehabilitacji, odzyskania samodzielności lub funkcjonowania, nie dłużej jednak niż na okres 3 tygodni, z zastrzeżeniem ust. 11.
 15. W przypadku konieczności przedłużenia okresu wypożyczenia Sprzętu, Biorący  powiadamia o tym fakcie Wypożyczalnię Sprzętu  poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, że obecny stan zdrowia Biorącego wymaga dalszego korzystania z wypożyczonego Sprzętu. Oświadczenie Biorący składa na co najmniej 5 dni  przed upływem okresu wypożyczenia sprzętu ustalonego w zawartej umowie, o której mowa w ust. 5. Przedłużenie terminu jest możliwe pod warunkiem, że nie ma  zgłoszeń kolejnych osób zainteresowanych jego wypożyczeniem.
 16. Biorący może korzystać wielokrotnie z Wypożyczalni Sprzętu, jeśli będzie to uzasadnione
  z medycznego punktu widzenia tj. wypożyczone Sprzęty będą niezbędne do odzyskania samodzielności, funkcjonalności, rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia.
 17. W przypadku, kiedy Biorący  nie ma ustanowionego opiekuna prawnego, pełnomocnika lub kuratora, a  nie może osobiście wypożyczyć sprzętu, w jego imieniu inna osoba może wystąpić, podpisać umowę oraz dokumenty z tym związane po przedstawieniu dowodu tożsamości oraz udzielonego jej upoważnienia przez Biorącego.
 18. Upoważnienie którym mowa w ust.13 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 19. Przedłużenie umowy użyczenia następuje w formie pisemnego aneksu. 
 20. Wypożyczalnia przypomina telefonicznie, mailowo o zbliżającym się terminie zwrotu Sprzętu.

Rozdział III
Kontrola wykorzystania wypożyczonego Sprzętu 

 1. Wypożyczalnia Sprzętu  ma  prawo do kontroli prawidłowości realizowania warunków wypożyczania Sprzętu przez Biorącego, w szczególności prawidłowości użytkowania, jego stanu technicznego, stanu oznakowania.
 2. Biorący zobowiązany jest do współpracy w toku czynności sprawdzających i umożliwienia przeprowadzenia kontroli.
 3. Wynik przeprowadzonej kontroli zostanie potwierdzony protokołem.
 4. W przypadku ustalenia naruszenia przez Biorącego warunków wypożyczania Sprzętu określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowie użyczenia, Wypożyczalnia Sprzętu ma prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia ww. umowy i żądania zwrotu Sprzętu we wskazanym terminie.  

Rozdział IV
Odpowiedzialność Wypożyczającego

 1. Biorący zobowiązany jest dbać o wypożyczony Sprzęt i użytkować zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać w stanie należytym oraz w odpowiedni sposób zabezpieczać przed jego utratą.
 2. W przypadku uszkodzenia Sprzętu Biorący  zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
  o tym fakcie Wypożyczalnię Sprzętu  (tel. 091 48 04 919 lub 091 48 04 923).
 3. Biorący od momentu wypożyczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność za jego stan
  techniczny oraz wizualny.  Przy czym Biorący  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu wynikające z normalnego użytkowania,  chyba że uszkodzenia  lub zniszczenie nastąpiło z jego winy lub rażącego niedbalstwa.
 4. W przypadku zaginięcia lub kradzieży Sprzętu Biorący zobowiązany  jest zgłosić ten fakt
  w jednostce  Policji oraz poinformować Wypożyczalnię Sprzętu  i dostarczyć protokół zgłoszenia kradzieży.
 5. W przypadku niedokonania czynności, o których mowa w ust. 4  Wypożyczalnia Sprzętu powiadamia  partnera tj. Fundację Eko Textil od Was dla Was. Ww. Fundacja ma prawo obciążyć Biorącego  kosztami zakupu nowego sprzętu.
 6. Sprzęt w postaci rowerów rehabilitacyjnych nie jest przeznaczony do korzystania na drogach publicznych. Z rowerów rehabilitacyjnych Biorący może  korzystać na ścieżkach  rowerowych, placach oraz innych terenach przeznaczonych wyłącznie do ruchu rowerowego. W trakcie korzystania z rowerów rehabilitacyjnych Biorący powinien przestrzegać zasad ruchu drogowego. Biorący powinien korzystać z rowerów rehabilitacyjnych w sposób nie zagrażających innym uczestnikom ruchu lub pieszym.
 7. W trakcie korzystania ze sprzętu zabronione jest usuwanie lub zasłanianie oznaczeń Fundacji Eco Textil umieszczonych na tym sprzęcie.
 8. Przez cały czas trwania umowy  użyczenia sprzętu Biorący zobowiązuje się do:
  1. ponoszenia całkowitej odpowiedzialności materialnej;
  2. dbania o bezpieczeństwo oraz dobry stan techniczny wypożyczonego sprzętu;
  3. prawidłowego używania sprzętu;
  4. nie użyczania sprzętu osobom trzecim,
  5. umożliwienia Wypożyczalni Sprzętu przeprowadzenie kontroli.

Rozdział V
Zasady zwrotu sprzętu

 1. Po zakończeniu okresu wypożyczenia sprzętu, Biorący  zobowiązany jest zwrócić Sprzęt
  do Wypożyczalni Sprzętu w stanie niepogorszonym, zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w ust.2.
 2. Biorący po okresie wypożyczenia Sprzętu lub gdy ustała konieczność korzystania z niego obowiązany jest zwrócić Sprzęt oczyszczony, kompletny, sprawny, w stanie niepogorszonym.
 3. Przy zwrocie Sprzętu Biorący zobowiązany jest podpisać protokół zwrotu sprzętu - załącznik nr 5.

Rozdział VI
Postanowienia ogólne

 1. Każdy egzemplarz sprzętu otrzymuje nr katalogowy i indywidualna kartę ewidencyjną stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
 2. Biorący ponosi wszelką odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody oraz krzywdę wynikłą w związku z korzystaniem  przez niego  z wypożyczonego Sprzętu w okresie od momentu odbioru do momentu zwrotu do Wypożyczalni Sprzętu.
 3. Biorący zobowiązuje się do odbioru, transportu i załadunku użyczonego sprzętu rehabilitacyjnego we własnym zakresie i na własny koszt.
 4. Wypożyczalnia Sprzętu  nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub fizyczne, powstałe w wyniku użytkowania wypożyczonego Sprzętu.
 5. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia Sprzętu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Biorący z dniem wypożyczenia Sprzętu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu w związku z procesem wypożyczania Sprzętu.
 7. Biorący z dniem wypożyczenia Sprzętu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Fundacji Eco Textil od Was dla Was z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 rozdziału IV niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych w niniejszym Regulaminie będą one rozpatrywane indywidualnie przez Wypożyczalnię Sprzętu.
 9. Wypożyczalnia sprzętu zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia jego ustanowienia.

Katalog sprzętu

katalog sprzętu

(Rysunek przedstawia sprzęt do wypożyczenia: wózek inwalidzki sztuk cztery, balkonik rehabilitacyjny sztuk cztery, kule ortopedyczne sztuk osiem, rower rehabilitacyjny: sztuka jedna - wersja na kołach o średnicy szesnaście cali,  sztuk dwie - wersja na kołach o średnicy dwadzieścia cali, sztuk dwie - wersja na kołach o średnicy dwadzieścia cztery cale)

Załączniki do pobrania:

 1. Załącznik Nr 2 Wniosek o wypożyczenie (PDF, 563.81 KB)
 2. Załącznik Nr 4 Upoważnienie do wypożyczenia (PDF, 358.13 KB)