Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Herb i flaga Powiatu Stargardzkiego

Herb Powiatu Stargardzkiego jest herbem jednopolowym umieszczonym na tarczy hiszpańskiej na srebrnym (białym) polu. W polu tym znajduje się czerwony wspięty gryf pomorski ze złotym dziobem i złotymi pazurami, na błękitnej rybie (szczupaku).

Symbolika

Godło wynika z historycznej przeszłości obszaru obecnego powiatu stargardzkiego oraz Pomorza. Czerwony gryf w srebrnym (białym) polu był od średniowiecza (XII wieku) znakiem Księstwa Szczecińskiego, a od XVI wieku po wprowadzeniu przez Bogusława X Wielkiego 9-polowego herbu Pomorza, symbolem całej zjednoczonej ziemi pomorskiej.

Błękitna ryba (szczupak) nawiązuje do licznych jezior rozmieszczonych wokół Ińska, Węgorzyna, Chociwla oraz samego Stargardu. Ryby występują dość powszechnie w heraldyce pomorskiej (najczęściej srebrne lub błękitne), określając zazwyczaj cechy charakterystyczne danych ziemi (jeziora, rzeki), bądź zajęcia ludności np. rybołówstwo.

Ustanowienie

13 października 1999 r. Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim ustaliła wzór herbu, który 10 stycznia 2000 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Heraldyczny Punkt Konsultacyjny przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Po pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej 23 lutego 2000 r. podczas obrad Rady Powiatu podjęło Uchwałę nr XVI/145/2000 ustanawiającą aktualnie obowiązujący herb Powiatu Stargardzkiego.

Zasady używania herbu Powiatu Stargardzkiego

Zgodnie z Uchwałą nr V/64/07 Rady Powiatu z dnia 28 marca 2007 r. herb pełni funkcję symbolu lokalnego i znaku służącego promocji Powiatu Stargardzkiego. Może być wykorzystywany wyłącznie w sposób zapewniający należytą cześć, szacunek i powagę. Sposób używania albo wykorzystania herbu nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Powiatu.

Herb może być wykorzystywany i używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i z zachowaniem odpowiednich barw.

Herb Powiatu może być używany do celów związanych z realizacją zadań statutowych przez organy powiatu, wydziały, zespoły i stanowiska Starostwa Powiatowego oraz jednostki organizacyjne powiatu, w tym służby, inspekcje i straże wchodzące w skład administracji zespolonej Powiatu.

Bez zgody Rady Powiatu w Stargardzie herb może być używany tylko w przypadku, kiedy współorganizatorem danego przedsięwzięcia jest Powiat.

Za zgodą Rady Powiatu herb może być używaniu do celów:

  1. niekomercyjnych przez podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje i stowarzyszenie społeczno-kulturalne, charytatywne i oświatowe;
  2. komercyjnych, w szczególności w przypadku umieszczenia herbu na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczania w znaku towarowym lub usługowym (z zastrzeżeniem przypadków, w których Powiat jest współorganizatorem przedsięwzięcia)

Rada Powiatu może cofnąć wyrażoną zgodę, jeśli podmiot uprawniony wykorzystuje herb w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą lub wizerunek herbu rozpowszechniany jest w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w uchwale dotyczącej zasad używania Herbu Powiatu Stargardzkiego.

Kolorystyka

Kolory obowiązujące w herbie wg palety:

  CMYK RGB
czerwony 0;100;100;0 218;37;29
niebieski 100;0;0;0 0;147;221
złoty 0;20;60;20 192;160;98
czarny 0;0;0;100 0;0;0

Załączniki


Flaga Powiatu Stargardzkiego

Przy projektowaniu flagi wzięto pod uwagę najstarszą tradycję weksylologiczną, zarówno polską i pomorską, która nakazywała na płacie flagi w barwie pola herbu umieszczać godło.

Przykładem tej tradycji była na Pomorzu najstarsza znana pomorska chorągiew opisana przez Jana Długosza w dziele Banderia Prutenorum (1448 rok), która przedstawiała na białym płacie czerwonego wspiętego gryfa ze złotym dziobem i pazurami. Wzorując się na tej najstarszej pomorskiej chorągwi, uznano, że jej formę można zastosować przy projektowaniu flagi dla Powiatu Stargardzkiego, i że taka flaga powinna być jednocześnie czytelna i rozpoznawalna.