Rada Powiatu jednomyślna. Wotum zaufania i absolutorium udzielone.

16 cze 2021

 

Rada Powiatu Stargardzkiego jednomyślna Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu-udzielone

Instytucja wotum zaufania i absolutorium to kluczowe instrumenty dla oceny pracy Starosty Stargardzkiego i Zarządu Powiatu przez radnych powiatowych.

Pierwszy z nich, wotum zaufania związany jest z wymogiem opracowania i przedstawienia radnym – raportu o stanie powiatu. Raport obejmuje w szczególności podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim – z realizacji strategii, polityk i programów oraz uchwał rady powiatu. Istotnymi zagadnieniami raportu są szczegółowe dane z wykonanych przez administrację i jednostki organizacyjne powiatu zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej lub zleconych innymi ustawami. Nad przedstawionym raportem radni prowadzili dyskusję zarówno na poprzedzających sesję komisjach jak i w czasie rozpatrywania raportu już na sesji. Po zakończeniu debaty rada powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

czytaj więcej

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

09 cze 2021

Informujemy, iż zgodnie z art.13a ust1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie - w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) - opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

czytaj więcej

Konkurencyjni Zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie

08 cze 2021

Od stycznia 2020 roku, Zespół Szkół nr 2 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Konkurencyjni Zawodowcy z Technikum Zawodowego nr 2 w Stargardzie”. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego przez dostosowanie form i warunków jego prowadzenia do wymagań rynku pracy oraz wzrost aktywności uczniów w zakresie budowania ścieżki kariery zawodowej.

czytaj więcej