Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Informacja o konsultacjach społecznych

  • 24 kwietnia 2024

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2024 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przedłoży do publicznego wglądu projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz z prognozą oddziaływania tego projektu na środowisko". Termin zgłaszania uwag i wniosków upływa z dniem 13 maja 2024 r.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2024 r. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przedłoży do publicznego wglądu projekt Uchwały
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa zachodniopomorskiego wraz z prognozą oddziaływania tego projektu na środowisko. Termin zgłaszania uwag i wniosków upływa z dniem 13 maja 2024 r.
Z projektami dokumentów można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudskiego 40, II piętro sekretariat WOŚ w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:30 (po wcześniejszym umówieniu się na wizytę).
Uwagi do przedłożonych dokumentów można wnosić zarówno:
1) w formie pisemnej - na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: „Konsultacje POH”;
3) ul. Piłsudskiego 40, pokój 201, 70-421 Szczecin (po wcześniejszym umówieniu się na wizytę).

PISMO INFORMUJĄCE (PDF, 123.47 KB)