Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

ZAPROSZENIE dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

 • 07 lutego 2024

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023, poz. 571) zapraszamy do zgłaszania kandydatów z organizacji pozarządowych do udziału w pracy Komisjach Konkursowych w celu dokonania oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w 2024 r. w zakresie poniższych obszarów: 1) ochrony i promocji zdrowia, 2) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 1. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów we wskazanym obszarze, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych dokona Zarząd Powiatu Stargardzkiego kierując się zakresem prowadzonej przez organizację działalności, adekwatnością prowadzonej działalności w odniesieniu do przedmiotu konkursu oraz umiejętnościami i kwalifikacjami zgłoszonego kandydata.
 2. Organizacja może wskazać wybrany obszar do którego zgłasza kandydata lub wskazać oba obszary.

 

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie kandydatów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2024 roku. Wypełnioną ankietę można złożyć w następujący sposób:

 

 1. osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie, ul. Skarbowa 1 (kancelaria urzędu parter budynku),
 2. wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Polityki Społecznej ul. Skarbowa 1,
  73-110  Stargard z dopiskiem „Komisja Konkursowa na 2024.” (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego),
 3. przesłać pocztą elektroniczną, wypełniony i zeskanowany oryginał formularza zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, na adres: stowarzyszenia@powiatstargardzki.pl wpisując w tytule „Komisja Konkursowa  na 2024. ”

 

            W wypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panią Izabelą Kowalską pracownikiem Biura Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Stargardzie
tel. 91 48 04 923.

           

                                                                                              Wicestarosta

 

 

 

 

 

Formularz w załączeniu:

 

Formularz zgłoszenia kandydata do pracy w Komisji Konkursowej w 2024 r.

Dane dotyczące konkursu i kandydata na członka komisji

 1.  

Obszar pracy Komisji Konkursowej

Należy zaznaczyć właściwy/wybrany obszar

 1. Ochrona i promocja zdrowia

 

 1. Nieodpłatna pomoc prawna

2.

Imię i nazwisko członka Komisji

 

3.

Telefon kontaktowy , e- mail

 

4.

Nazwa organizacji/ podmiotu oraz nr KRS/innego rejestru

 

 5.

 

Zakres prowadzonej działalności przez organizację

 

 

 

6.

Funkcja w organizacji/umiejętności kandydata

 

 

 

 

 

 

7.*

 

Potwierdzenie zgłoszenia przez organizację

Podpis i pieczęcie Zarządu

 

 

            *- potwierdzenia zgłoszenia dokonuje uprawniony przedstawiciel zarządu organizacji.

Oświadczenie kandydata:

 

 1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Komisji Konkursowej w celu oceny ofert w 2023 r. w otwartych konkursach ofert we wskazanym obszarze,
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) w związku z powołaniem w skład Komisji Konkursowej
  .
 3. Zgłoszenie kandydata wymaga podpisana oświadczenia w zakresie RODO, odmowa podania niezbędnych danych w karcie zgłoszenia jest równoznaczna brakiem możliwości kandydowania do składu Komisji Konkursowej.

                                                                     

 .............................................................

                                                                                              Podpis kandydata na Członka Komisji

 

 

Stargard, dn. …………………………….

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb  wyłonienia kandydatów organizacji pozarządowych do składu Komisji konkursowej w celu oceny ofert w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na 2020, (zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

Zostałem poinformowany, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard.
 2. Inspektor  ochrony danych osobowych  dostępny jest pod adr. e-mail  iod@powiatstargardzki.pl  

oraz nr  tel.: 91 4804802 / 803.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z ogłoszeniem w 2024 r. otwartych konkursów ofert
  w obszarze:

a) ochrony i promocji zdrowia ,

b) nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej .

Należy zaznaczyć właściwy obszar, zgodnie ze zgłoszeniem kandydata.

 

 1. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych są:
 1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie   

obywatelskim oraz edukacji prawnej,

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa oraz uchwały Nr LVI/678/23 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.
 2. Dane osobowe  będą przechowywane przez okres  zgodny z  instrukcją kancelaryjną
  i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
 3. Mam prawo w każdym momencie wystąpić do Administratora Danych o ich sprostowanie
  usunięcie i ograniczenie przetwarzania,
 4. Mam prawo w każdym momencie wystąpić do Administratora Danych do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także prawo do ich przenoszenia,
 5. Mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 7. Starostwo Powiatowe w Stargardzie  nie przewiduje wykorzystania moich danych  w celach innych niż
  w związku z wyłonieniem składu komisji konkursowej.
                                                                                         ……………………….………………….……………

podpis osoby wyrażającej zgodę

 

Zaproszenie do Komisji Konkursowej 2024 (PDF, 680.4 KB)