Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Informacje

Powiat Stargardzki  rozpoczął realizację projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”
(nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider projektu), wspólnie z partnerami projektu:

 • Powiatem Drawskim,
 • Powiatem Kołobrzeskim,
 • Powiatem Myśliborskim,
 • Powiatem Stargardzkim,
 • Powiatem Świdwińskim,
 • Powiatem Wałeckim,
 • Powiatem Kamieńskim,
 • Powiatem Sławieńskim.  

Celem projektu jest objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem
i/lub wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej
i psychoedukacji. Projekt zakłada objęcie swoimi działaniami 6 powiatów, gdzie występuje niewystarczająca dostępność do usług społecznych, związanych m.in.z profilaktyką i ochroną zdrowia psychicznego.

W ramach działań projektowych zaplanowano:

 • utworzenie 6 punktów - Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa
  i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w formie ambulatoryjnej;
 • wizyty środowiskowe specjalistów (RCK) w miejscu zamieszkania osoby wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne,
 • zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego,
 • animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami
  i tematycznymi,
 • udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
 • działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach:
  • dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, służba zdrowia, sądownictwo, policja),
  • dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego,
 • współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.

Termin realizacji projektu: 1 października  2020 r. – 31 grudnia 2023 r.

Budżet projektu:    24 923 751,16 zł, z czego   21 183 088,58 zł to środki wspólnotowe.


Kontakt
Biuro Polityki Społecznej - referat ds. obsługi Regionalnego Centrum Kryzysowego
ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard

tel. 91 48 04 821
e-mail: biurospoleczne@powiatstargardzki.pl

Koordynator Punktu RCK
Paulina Matysiak
e-mail: rck@powiatstargardzki.pl

tel. 531 248 692
tel. 531 248 496