Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:


I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard.

II. Inspektor Ochrony Danych

W Starostwie Powiatowym w Stargardzie funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 91 48 04 802/803, pisemnie: e-mail: iod@powiatstargardzki.pl lub osobiście w siedzibie administratora, wskazanej w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Twoje dane przetwarzane będą:
1) w celach naboru na wolne stanowiska pracy, na podstawie Twojej zgody (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
2) w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby, (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
4) w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje
w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego (poza zasięgiem UE) ani do organizacji międzynarodowych.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny za Twoją zgoda.