Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Rady Społeczne Powiatu Stargardzkiego

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie jest organem doradczym Starosty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do zadań Powiatowej Rady BRD należy w szczególności:

 1. Określenie i koordynowanie systemowych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Analiza bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Powiatu Stargardzkiego.
 3. Współpraca z Zachodniopomorską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie w zakresie realizacji programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 4. Inicjowanie współpracy między administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 5. Pozyskiwanie środków finansowych na działania poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 6. Upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony życia i zdrowia oraz kultury jazdy w ruchu drogowym.
 7. Inicjowanie działalności edukacyjno – informacyjnej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 8. Analizowanie i ocena podejmowanych działań.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Do zakresu działania Powiatowej Rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z pózn. zm. ) należy :

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowania projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2019-2023

 1. Joanna Tomczak
 2. Danuta Rutkowska
 3. Wanda Wysocka
 4. Wanda Nowicka
 5. Andrzej Sołtykiewicz

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Na podstawie art. 32 ust. 3 i 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 poz.690 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Powiatową Radę Rynku Pracy w Stargardzie na kadencję 2023-2027 w składzie:

 1. Piotr Płażalski - Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego,
 2. Adam Gumny - Stowarzyszenie Forum Chociwelskie,
 3. Józef Stachowiak - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Pomorza Zachodniego,
 4. Piotr Wawrzyniak - Cech Rzemiosł Różnych,
 5. Ewelina Świergiel - Stargardzka Izba Gospodarcza,
 6. Tomasz Lalik - Stowarzyszenie „Uwierzyć w Siebie.”

Zarządzenie 30/23 do pobrania (PDF, 36.36 KB)


Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego działa na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań Rady Powiatowej oraz Rady Gminnej należy w szczególności:

 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Uchwałą Nr 2346/22  Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 września 2022 r. powołana została Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Stargardzie na kadencję 2022-2025 w składzie:

Dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Stargardzkiego:

 1. Jolanta Świętońska
 2. Mariusz Nosal

Trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Stargardzkiego:

 1. Łukasz Skryplonek
 2. Robert Bartosik
 3. Edyta Lapczyk-Lew

Pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 1. Tomasz Lalik
 2. Sylwia Kalmus- Samsel
 3. Elżbieta Wójcik
 4. Małgorzata Góźdź
 5. Beata Radziszewska- Skorupa.

W dniu 10 października 2022 r. odbyło się posiedzenie inaugurujące kadencję na którym dokonano wyboru Przewodniczącego - Panią Edytę Lapczyk-Lew, Wiceprzewodniczącego Panią Małgorzatę  Góźdź  oraz Sekretarza Panią - Jolantę Świętońską

Uchwała NR 2346/22 Zarządu Powiatu Stargardzkiego z dnia 27 września 2022 r (PDF, 166.9 KB)