Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Herb Gminy
Powiat Stargardzki
Starostwo Powiatowe w Stargardzie

Regulamin rekrutacji beneficjentów

Słowniczek

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Liderze oznacza to Województwo Zachodniopomorskie, które jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującą zadania publiczne, realizujące swoje zadania w ramach projektu poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Starzyńskiego 3-4 70-506 Szczecin.
 2. Partnerach Projektu oznacza to:
 • Powiat Drawski, NIP 2530305547, Drawsko Pomorskie 78-500, pl. Elizy Orzeszkowej 3,
 • Powiat Kamieński, NIP 9860166259, Kamień Pomorski 72-400, ul. Wolińska 7b,
 • Powiat Kołobrzeski, NIP 6711726929 Kołobrzeg 78-100 pl. Ratuszowy 1,
 • Powiat Myśliborski, NIP 5971628152, Myślibórz 74-300 Ul. Północna 15,
 • Powiat Sławieński, NIP 4990502368, Sławno 76-100 ul. Sempołowskiej 2a,
 • Powiat Stargardzki, NIP 8542228620, Stargard 73-110 Ul. Skarbowa 1,
 • Powiat Świdwiński, NIP 6721722985, Świdwin 78-300 Ul. Mieszka I 16,
 • Powiat Wałecki, NIP 7651676498, Wałcz 78-600, Ul. J. Dąbrowskiego 17.
 1. Projekcie oznacza to projekt pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Priorytet VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym,
 2. Realizatorach, należy przez to rozumieć:
 • Województwo Zachodniopomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
 • Powiat Drawski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim,
 • Powiat Kamieński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim,
 • Powiat Kołobrzeski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu,
 • Powiat Myśliborski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,
 • Powiat Sławieński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie,
 • Powiat Stargardzki – Starostwo Powiatowe w Stargardzie,
 • Powiat Świdwiński - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie,
 • Powiat Wałecki - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.
 1. Regulaminie oznacza to Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr RPZP.07.06.00-32-P002/20).

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu pn. „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”, zwanego dalej „projektem”, oferowane formy wsparcia, obowiązki stron, a także procedury w przypadku rezygnacji w trakcie trwania projektu.
 2. Projekt realizowany jest przez Województwo Zachodniopomorskie wraz z 8 partnerami, powiatem: drawskim, kamieńskim, kołobrzeskim, sławieńskim, stargardzkim, myśliborskim, świdwińskim i wałeckim na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. Wsparcie udzielane jest uczestnikom bezpłatnie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
 4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2020 roku do 30 września 2023 roku
  na terenie województwa zachodniopomorskiego.

§2 Cele projektu

 1. Główny cel planowanych działań odnosi się do realizacji celu szczegółowego RPO WZ 2014-2020, tj. zwiększenia dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
 2. Celem głównym projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym, przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w realizację zadań interwencyjnych, psychoprofilaktyki dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
 3. W ramach projektu realizowane będą działania w obszarze poradnictwa i wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki poprzez:
 • utworzenie 8 Regionalnych Centrów Kryzysowych,
 • działania profilaktyczne, mające na celu ograniczyć skutki zdarzeń kryzysowych (w tym nagłych) poprzez różnorodne, adekwatne do sytuacji wsparcie świadczone przez specjalistów w formie ambulatoryjnej (Zespół Pierwszego Kontaktu),
 • pracę interwencyjną na wezwanie w miejscu zdarzenia oraz wizyty w środowisku pobytu osoby/rodziny wymagającej wsparcia (Zespoły Mobilne),
 • prowadzenie klubów samopomocy (m.in. gr. samopomocy, gr. wsparcia, warsztaty tematyczne),
 • działania informacyjne o możliwościach skorzystania z wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy,
 • działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
 • organizację szkoleń/warsztatów dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego
  i przedstawicieli instytucji/podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej oraz inne osoby lub podmioty związane z realizacją zadań interwencyjnych,
 • organizację warsztatów psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych w placówkach edukacyjnych.

§ 3 Uczestnicy projektu

 1. Grupą docelową są mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego.
 2. Uczestnikami / Uczestniczkami projektu są:
 • osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby i/lub rodziny przeżywające kryzys psychiczny lub po przebytym kryzysie,
 • osoby zagrożone lub dotknięte skutkami COVID-19,
 • jednostki samorządu terytorialnego (szczególności w zakresie przeciwdziałania
  i zwalczania COVID-19),
 • przedstawiciele instytucji/podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,
 • wolontariusze, opiekunowie sąsiedzcy, NGO, podmioty społeczne, jednostki opieki społecznej oraz inne osoby lub podmioty związane z realizacją zadań interwencyjnych,
 • placówki edukacyjne z terenu województwa zachodniopomorskiego.

§ 4 Procedura rekrutacji

 1. Proces rekrutacji ma charakter otwarty, ciągły i powszechny, wszystkie osoby spełniające kryteria wskazane w § 3 mogą przystąpić do procedury naboru Uczestników / Uczestniczek projektu.
 2. Rekrutacja Uczestników / Uczestniczek projektu prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
 3. Informacja o rekrutacji będzie rozpowszechniana z wykorzystaniem różnorodnych kanałów informacyjnych (m.in. e-mail, strona internetowa, poczta tradycyjna, telefon).
 4. Rekrutacja będzie prowadzona przez każdego z Partnerów Projektu zgodnie z zakresem realizowanych przez niego zadań.
 5. Zgłoszenie i zakwalifikowanie do udziału w poszczególnych formach wsparcia będzie następowało na podstawie podpisanych i dostarczonych do siedziby realizatora, dokumentów rekrutacyjnych, stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu:
 • osobiście,
 • pisemnie pocztą tradycyjną,
 • za pomocą faksu,
 • za pomocą poczty elektronicznej – skan na adres osoby rekrutującej u realizatora.
 • W procesie rekrutacji na szkolenia i warsztaty brane pod uwagę będą następujące kryteria:
  • ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób zgłoszonych z danej jednostki,
  • kolejność zgłoszeń,
  • odpowiedni/proporcjonalny udział w szkoleniach/warsztatach przedstawicieli danej grupy docelowej.
 1. Weryfikacja dokumentów dokonywana będzie przez pracownika/pracowniczkę projektu odpowiedzialnego/-ą za organizację danej formy wsparcia.
 2. Dla osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym, pracownik merytoryczny realizatora projektu, po dokonaniu oceny formalnej na podstawie złożonych dokumentów, ustali plan pomocy - Indywidualny Plan Wsparcia
 3. W przypadku złożenia niekompletnych lub nieczytelnych formularzy zgłoszeniowych, realizator jednokrotnie wezwie kandydata do ich uzupełnienia, wraz ze wskazaniem terminu, w którym formularz zgłoszeniowy musi zostać dostarczony. W przypadku nieuzupełnienia formularza zgłoszeniowego we wskazanym terminie nie będzie on rozpatrywany.

§ 5 Prawa i obowiązki stron

  1. Osoba uzyskuje status uczestnika projektu z dniem podpisania deklaracji udziału
   w projekcie, wymaganych oświadczeń, określającej warunki i formy wsparcia w projekcie
  2. Za datę rozpoczęcia udziału w projekcie uznaje się dzień, w którym uczestnik projektu został objęty pierwszą formą wsparcia.
  3. Zakończenie udziału w projekcie następuje po zakończeniu uczestnictwa w formie lub formach wsparcia zawartych w umowie/formularzu zgłoszeniowym.
  4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
   1. udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych (SL2014). Odmowa podania danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem kandydatury do udziału w projekcie.
   2. uczestnictwa w zaplanowanych wobec niego formach wsparcia i udziału w nich;
   3. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach okoliczności faktycznych mogących mieć wpływ na realizację umowy udziału w badaniach ewaluacyjnych i monitorujących;
   4. Uczestnicy projektu zobowiązani są do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.
  5. Każdy uczestnik ma prawo do:
   1. uczestnictwa w pełnym wymiarze godzin w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu, 
   2. wyboru oferty zgodnej z potrzebami i kompleksowym rozwojem;
   3. zgłaszania uwag i oceny formy wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie;
   4. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych z zajęć, czy pakietów szkoleniowych, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia – na podstawie podpisanej listy obecności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 3  do regulaminu;
   5. korzystania z zaplanowanego w ramach danego wsparcia cateringu oraz innych udogodnień zaplanowanych w ramach realizowanego wsparcia, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia  - na podstawie podpisanej listy obecności zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do regulaminu;
  6. Do obowiązków realizatorów należy:
   1. zorganizowanie z należytą starannością formy wsparcia,
   2. zapewnienie materiałów na spotkania uczestnikom formy wsparcia,
   3. zapewnienie cateringu, jeśli zostały przewidziane dla danej formy wsparcia,
   4. prowadzenie wewnętrznych kontroli realizowanej formy wsparcia.

§6 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, zmiana terminu realizacji szkolenia

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w danej formie wsparcia na co najmniej 3 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Rezygnacja w formie pisemnej musi być przesłana do realizatora za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 
 2. Po otrzymaniu rezygnacji z formy wsparcia dobierany jest kolejny uczestnik z listy rezerwowej. 
 3. Realizator może odwołać zaplanowaną formę wsparcia w każdym czasie, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby uczestników lub trudnościami organizacyjnymi,
  o czym niezwłocznie powiadomi zrekrutowanych uczestników. 
 4. Realizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, zasad współżycia społecznego .

§7 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Lider zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany zasad, wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Lider projektu.
 4. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 r. i może ulec zmianie.
 7. Regulamin i wszelkie ewentualne jego zmiany opublikowane zostaną na stronach internetowych realizatorów projektu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW W REGULAMINIE:

 1. Formularz zgłoszeniowy z załącznikami, (PDF, 1.2 MB)
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, (PDF, 206.1 KB)
 3. Lista obecności na szkoleniu /warsztacie,
 4. Plan pomocy – Indywidualny Plan Wsparcia.